Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Personalstiftelse, bokföringsskyldighet

Enligt 2 kap. 3 § BFL är en personalstiftelse alltid bokföringsskyldig enligt lag.

arrow_forward
rr

Nyttjandeperiod

Bokslut Enligt 4 kap. 4 § ÅRL ska anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod skrivas av systematiskt över denna period. K3-regler Nyttjandevärdet är enligt punkt 17.16 den period under vilken en tillgång förväntas vara tillgänglig att användas av ett företag eller det antal tillverkade en...

arrow_forward
rr

Personalstiftelse

En arbetsgivare kan enligt 27 § i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse (tryggandelagen, TL) bilda en personalstiftelse vars ändamål är att till anställda/efterlevande främja annan välfärd än lön, pension eller annan förmån som arbetsgivaren enligt anställningsavtal eller liknande är ...

arrow_forward
rr

Insamlingskostnad

Insamlingskostnader ska enligt Giva Sveriges (branschorganisationen för tryggt givande) Styrande riktlinjer återspegla de kostnader som organisationen haft för att samla in medel. Med insamlingskostnader menas kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot organisationens samtliga givare, d.v.s....

arrow_forward
rr

Integrerad verksamhet

En integrerad verksamhet är enligt K3 och kommentaren till punkt 27.19 en förvärvad verksamhet som blivit omstrukturerad eller inkorporerad i det rapporterande företaget eller andra dotterföretag.

arrow_forward
rr

Inteckningar

arrow_forward
rr

Investeraravdrag

Se uppslagsordet Investeraravdrag i Rätt Skatt.

arrow_forward
rs

Skatterättsnämnden

Definition Kansli för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden. Lagrum lagen om förhandsbesked i skattefrågor Kommentar Genom Skatterättsnämnden går det att få bindande förhandsbesked i skattefrågor. Ansökan ställs till Skatterättsnämnden och ett förhandsbesked går att överklaga till Högsta ...

arrow_forward
rs

Stadigvarande vistelse

Definition En fysisk person som vistats så mycket i Sverige att denne är obegränsat skattskyldig. Lagrum 3 kap. 3 § IL Kommentar I lagtexten används begreppet stadigvarande vistelse och i praxis har det tolkats som att en person vistats i Sverige under en sammanhängamde tid av sex månader. Till...

arrow_forward
rb

Extra vinstutdelning

arrow_forward
Visar 4381 till 4390 av 5129 träffar.