Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Rättvisande bild

Årsredovisningen ska enligt 2 kap. 2 § ÅRL upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. Enligt 3 § ska dessutom balansräkningen, resultaträkningen och noterna upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att...

arrow_forward
rr

Rättelsepost

Löpande bokföring Om en bokföringspost rättas ska det enligt 5 kap. 5 § BFL anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den. Sker rättelsen genom en särskild rättelsepost ska det samtidigt säkerställas att det vid en granskning av den rättade bokföringsposten utan svårighet går att få känne...

arrow_forward
rr

Registreringsordning

Enligt 5 kap. 1 § BFL ska affärshändelserna bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Presentationen i registreringsordning visar enligt kommentaren till BFNAR 2013:2 punkt 2.2 i vilken ordning bokföringsposterna har tillf...

arrow_forward
rr

Returposter

Returposter är enligt kontrollagstiftningen för kassaregister negativa poster och andra registreringar som minskat försäljningen, se 2 kap. 20 § SKVFS 2014:9.

arrow_forward
rr

Relevans

Informationen i en finansiell rapport är enligt K3 punkt 2.10 relevant när den påverkar användarnas beslut genom att underlätta bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser eller genom att bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar.

arrow_forward
rr

Remissa

Remissa betyder betalning. Inbetalningar vid försäljning av varor och tjänster, liksom utbetalningar vid inköp av varor och tjänster, kan ske på många olika sätt, se  betalningar.

arrow_forward
rr

Resultaträkning, K1 ideella föreningar

Resultaträkningen enligt K1 Bilaga 2 för ideella föreningar ska ställas upp enligt följande: Intäkter Medlemsavgifter Gåvor och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Försäljningsintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Verksamhetskostnader Försäljningskostnader Övriga externa kostnader Persona...

arrow_forward
rr

Resultaträkning, allmänna regler

Resultaträkningen ska enligt 3 kap. 2 § ÅRL i sammandrag redovisa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Inte i någon av resultaträkningarna enligt K1-K4 är det tillåtet att redovisa extraordinära intäkter och kostnader.

arrow_forward
rr

Bilreparationer

arrow_forward
rr

Följesedel

I samband med hämtning, leverans, utlämnande eller försändelse av varor medföljer ofta en följesedel (leveranssedel, packnota). I följesedeln anges bl.a. vilka varor sändningen omfattar och i vilka kvantiteter. Följesedeln används ofta inte som bokföringsunderlag men är ofta underlag till lagerredo...

arrow_forward
Visar 4381 till 4390 av 5043 träffar.