Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Restvärdesavskrivning

För skattemässiga avskrivningar på maskiner, inventarier, bilar, s.k. balanserade utgifter samt andra slags immateriella anläggningstillgångar finns f.n. två olika slags avskrivningssystem: räkenskapsenlig avskrivning och restvärdeavskrivning (även kallad restvärdemetoden). Se uppslagsordet Restvär...

arrow_forward
rr

Redovisningsperiod

En redovisningsperiod omfattar enligt BFNAR 2013:2 punkt 1.8 en kalendermånad eller en liknande tidsperiod. Med liknande tidsperiod avses exempelvis att en redovisningsperiod alltid omfattar fyra veckor eller alltid avslutas den 25:e i varje kalendermånad. Oavsett hur bokföringsplikten fullgörs ti...

arrow_forward
rr

Produkter i arbete

Med produkter i arbete (PIA) avses påbörjad men vid räkenskapsårets slut ännu inte avslutad tillverkning. Benämningen i balansräkningen enligt ÅRL är Varor under tillverkning. Vid prissättning används ofta produktkalkylering som innebär att direkta och indirekta tillverkningskostnader ökar värdet p...

arrow_forward
rr

SA-skatt

arrow_forward
rr

Säkring av nettoinvestering i en utlandsverksamhet

K3-regler I K3 kapitel 11 och 12 definieras inte säkring av nettoinvestering i en utlandsverksamhet men däremot anges i punkterna 11.48 och 12.57 att nettoinvesteringar i utlandsverksamheter kan identifieras som säkrade poster. K4-regler En nettoinvestering i utlandsverksamhet utgörs enligt IAS 21...

arrow_forward
rr

Sålda varors kostnad

Med begreppet sålda varors kostnad avses normalt de direkta kostnader som en vara har betingat vid inköp, med andra ord den direkta kostnaden för att köpa in varan. Om ett företag som säljer skor köper in ett parti skor, är det anskaffningsvärdet för varje sålt par skor som är sålda varors kostnad....

arrow_forward
rr

Så snart det kan ske

Enligt huvudregeln i BFL ska kontanta in- och utbetalningar bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. Med ”så snart det kan ske” menas enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.3 att bokföring ska göras så snart företaget har tillräckliga uppgifter för att ku...

arrow_forward
rr

Saldo

Skillnaden på ett konto mellan bokfört belopp i debet och i kredit kallas för saldo. Ett debetsaldo innebär att debetsidan är större än kreditsidan och vid ett kreditsaldo är det tvärtom.

arrow_forward
rr

Säkring av kassaflöden

arrow_forward
rr

Samiavgifter

En person som har medverkat på en inspelning, exempelvis som musiker, dirigent eller soloartist, har rätt till ersättning när musiken spelas exempelvis på en radiostation om personen är ansluten till Sami. Sami samlar in pengar från olika verksamheter såsom butiker, gym och restauranger samt från r...

arrow_forward
Visar 4371 till 4380 av 5043 träffar.