Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Energideklarationer

Lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader bygger på ett EU-direktiv med klimatsyftet att sänka energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser. Lagen innebär att energianvändning och inomhusklimat redovisas i en energideklaration så att uppgifterna finns tillgängliga inför t.ex....

arrow_forward
rr

Personalstiftelse, bokföringsskyldighet

Enligt 2 kap. 3 § BFL är en personalstiftelse alltid bokföringsskyldig enligt lag.

arrow_forward
rr

Ombyggnad

Utgifter för en ombyggnad ska normalt läggas till det tidigare anskaffningsvärdet (normalt konto 1110 Byggnader) och öka avskrivningsunderlaget för byggnaden, avskrivning, eventuellt med avdrag för utrangering om företaget tillämpar K3. Under vissa förutsättningar kan utgifterna bli direkt avdragsg...

arrow_forward
rr

Nyttjandeperiod

Bokslut Enligt 4 kap. 4 § ÅRL ska anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod skrivas av systematiskt över denna period. K3-regler Nyttjandevärdet är enligt punkt 17.16 den period under vilken en tillgång förväntas vara tillgänglig att användas av ett företag eller det antal tillverkade en...

arrow_forward
rr

Personalstiftelse

En arbetsgivare kan enligt 27 § i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse (tryggandelagen, TL) bilda en personalstiftelse vars ändamål är att till anställda/efterlevande främja annan välfärd än lön, pension eller annan förmån som arbetsgivaren enligt anställningsavtal eller liknande är ...

arrow_forward
rr

Insamlingskostnad

Insamlingskostnader ska enligt Giva Sveriges (branschorganisationen för tryggt givande) Styrande riktlinjer återspegla de kostnader som organisationen haft för att samla in medel. Med insamlingskostnader menas kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot organisationens samtliga givare, d.v.s....

arrow_forward
rr

Integrerad verksamhet

En integrerad verksamhet är enligt K3 och kommentaren till punkt 27.19 en förvärvad verksamhet som blivit omstrukturerad eller inkorporerad i det rapporterande företaget eller andra dotterföretag.

arrow_forward
rr

Inteckningar

arrow_forward
rr

Investeraravdrag

Se uppslagsordet Investeraravdrag i Rätt Skatt.

arrow_forward
rs

Skatterättsnämnden

Definition Kansli för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden. Lagrum lagen om förhandsbesked i skattefrågor Kommentar Genom Skatterättsnämnden går det att få bindande förhandsbesked i skattefrågor. Ansökan ställs till Skatterättsnämnden och ett förhandsbesked går att överklaga till Högsta ...

arrow_forward
Visar 4361 till 4370 av 5129 träffar.