Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Ordförande på bolagsstämma

Definition Stämmoordförande är den person som ska se till att bolagsstämman fullföljs enligt lag, bolagsordning och praxis. Ordföranden har en instrumental roll för att stämman genomförs på ett öppet och regelmässigt korrekt sätt, där alla aktieägares rättigheter tillvaratas. Tillsättning av stä...

arrow_forward
rb

Omvandlingsförbehåll

Definition Ett omvandlingsförbehåll är en särskild bestämmelse i ett aktiebolags bolagsordning som innebär att en aktie av ett visst aktieslag kan omvandlas till en aktie av ett annat aktieslag. Omvandlingsförbehållet kallas även konverteringsförbehåll och aktier som kan omvandlas kallas ibland kon...

arrow_forward
rb

Ordningsfråga

Definition En ordningsfråga är ett beslut på ett möte som rör själva formerna och de praktiska förutsättningarna för att de deltagande ska kunna fatta beslut. Till exempel kan frågan om utomstående ska få vara närvarande vara en ordningsfråga på en bolagsstämma. En ordningsfråga kan väckas utan a...

arrow_forward
rb

Organisationsnummer

Definition Organisationsnummer är en identitetsbeteckning för juridiska personer. Det är motsvarigheten till personnummer för organisationer. Organisationsnummer ska fastställas för bolagsformer som är juridiska personer, det vill säga aktiebolag, europabolag och handelsbolag (inklusive kommanditbo...

arrow_forward
rb

Oriktad emission

Definition Oriktad emission är en emission av bolagsrättsliga värdepapper i ett aktiebolag där ingen har företrädesrätt till tilldelning, det vill säga emissionen är vare sig riktad till existerande aktieägare (Företrädesemission) eller andra definierade utomstående personer ( Riktad emission). Av...

arrow_forward
rb

Ordinarie bolagsstämma

Definition Ordinarie bolagsstämma kallas en Bolagsstämma i ett aktiebolag som bestäms i lag eller i bolagsordning att den ska hållas. Den viktigaste ordinarie stämman är Årsstämma, som enligt aktiebolagslagen ska hållas inom sex månader efter varje räkenskapsårs utgång och där styrelsen har till ...

arrow_forward
rb

Oren revisionsberättelse

arrow_forward
rb

Ort för bolagsstämma

arrow_forward
ra

Lönekartläggning

Bland de aktiva åtgärder som arbetsgivaren ska vidta enligt diskrimineringslagen finns skyldigheten att göra en lönekartläggning. Denna skyldighet gäller alla arbetsgivare, oavsett antalet anställda. Från och med den 1 januari 2017 gäller nya regler i diskrimineringslagens tredje kapitel. Kortfatta...

arrow_forward
ra

Myndighetsutövning

Definition Myndighetsutövning kan sägas vara samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Myndigheterna och deras tjänstemän måste iaktta särskilda, strängare regler, t.ex. i fråga om krav på handläggning, straffansvar och skadeståndsansvar för det allmänna. Myndighetsutövning måste ...

arrow_forward
Visar 4361 till 4370 av 5043 träffar.