Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Medlemsförteckning - bostadsrättsförening

En medlemsförteckning är enligt 9 kap. 8 § BRL den förteckning över en bostadsrättsförenings medlemmar som föreningens styrelse är skyldig att föra. Förteckning kan vara digital eller bestå av ett betryggande system med lösblad eller kort. Medlemsförteckningen ska enlig 9 kap. 9 § BRL för varje med...

arrow_forward
rr

Medlemsinsatser, ekonomisk förening

Det krävs inget särskilt minimibelopp för att starta en ekonomisk förening, men det av medlemmarna inbetalade insatskapitalet motsvaras av aktiekapitalet i ett aktiebolag. En medlemsinsats är enligt 10 kap. 1 § LEF den insats en medlem enligt stadgarna är skyldig att delta med i föreningen (oblig...

arrow_forward
rr

Noter enligt IFRS

IFRS innehåller dels allmänna bestämmelser om noter i IAS 1, vilket återges nedan, dels notkrav i olika standarder. Vissa standarder, exempelvis IFRS 7, fokuserar på notupplysningar. Här återges enbart generella bestämmelser om noter i IAS 1. Noterna ska enligt IAS punkt 112 innehålla information ...

arrow_forward
rr

Noter enligt ÅRL, större företag

Utöver de notkrav som anges i noter enligt ÅRL, samtliga företag, ska ett större företag lämna följande noter. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter och Upplupna kostnader och förutbetalda intäkterStörre belopp som ingår i posterna Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter och Upplupna k...

arrow_forward
rr

Noter till årsbokslut

Ett årsbokslut som upprättas enligt BFL ska enligt 6 kap. 5 § ha följande noter: Upplysning om redovisningsprinciper samt om företaget har ändrat redovisningsprincip. Hur värdet av varje post som är anläggningstillgång har beräknats. Hur stor del av totala skulder som ska betalas senare än ett å...

arrow_forward
rr

Noterade företag

Noterade företag är en vanlig benämning på företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad. För närvarande avses Nasdaq Stockholm samt NGM Equity. Dessa företag måste enligt den så kallade IAS-förordningen tillämpa IFRS i sin koncernredovisning. De ska också till...

arrow_forward
rr

Nyckelbrickor

Om man tappar eller på annat sätt blir av med företagets nycklar erbjuder olika säkerhetsföretag (Stöldskyddsföreningen, Spärrservice m.fl.) ett sätt att få tillbaka nycklarna - genom att dessa förses med en kodad nyckelbricka/säkerhetsbricka. Upphittaren lägger nycklarna i närmaste brevlåda. Efter...

arrow_forward
rr

Omsättningstillgångar

Anläggningstillgångar definieras i 4 kap. 1 § ÅRL som tillgångar som är avsedda ”att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten”. Andra slags tillgångar utgör omsättningstillgångar. Löpande bokföring Omsättningstillgångar bokförs i kontogrupperna 14-19. K3-regler Enligt K3 punkt 4.4 är de...

arrow_forward
rr

Paketbefordran

Löpande bokföring Vid paket och annan postbefordran debiteras kontogrupp 62 Tele och post 6200 och konto 6250 Postbefordran (BAS 2020). Portokostnader som avser varudistribution med postfrakt debiteras däremot konto 5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution, alternativt konto ...

arrow_forward
rr

Pantsättning, bostadsrätt

När en bostadsrättsförening underrättas om att en bostadsrätt har pantsatts eller om ändringar i pantsättningen ska detta antecknas i lägenhetsförteckningen. I föreningens stadgar (7 kap. 14 § BRL) anges om föreningen har rätt att ta ut en pantsättningsavgift. Om föreningen har underrättats om att ...

arrow_forward
Visar 4321 till 4330 av 5043 träffar.