Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Registreringsenhet

Med registreringsenhet avses en enhet inom ett kassaregistersystem som kan slutföra en försäljning genom att beordra att ett kassakvitto skrivs ut i pappersform eller tas fram i elektronisk form, se 2 kap. 13 § SKVFS 2014:10 samt 2 kap. 18 § SKVFS 2014:9.

arrow_forward
rr

Större koncern

Bokslut Större koncerner är enligt 1 kap. 3 § ÅRL: koncerner i vilka moderföretagets eller något av dotterföretagens överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller koncerner där något av dot...

arrow_forward
rr

Tomträttsavgäld

arrow_forward
rr

Styrelsearvoden

Löner och arvoden till styrelsemedlemmar/VD i aktiebolag och ekonomiska föreningar vilka är anställda i företaget bokförs som vanliga löner om styrelsearbetet ingår i tjänsten, dvs. det utgår inte ett extra arvode för själva styrelsearbetet. Löpande bokföring Arvode till styrelsemedlemmar debiter...

arrow_forward
rr

Styrketräning

Se uppslagsordet Motion och friskvård Rätt Skatt och Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Systemdokumentation, kassaregister

I företag som använder kassaregister ska systemdokumentationen enligt BFNAR 2013:2 punkt 9.13 innehålla en beskrivning av vilka delar kassaregistret består av och hur de samverkar, samt programmeringar och inställningar.

arrow_forward
rl

Tidningar och facklitteratur

En anställd kan behöva tidningar, tidskrifter eller viss facklitteratur för sitt arbete. I de fallen kan arbetsgivaren skattefritt ersätta kostnaden för dessa. Förutsättningen för detta är att tidningen eller facklitteraturen uppfyller villkoren för arbetsredskap. Om arbetsgivaren betalar litter...

arrow_forward
rl

Tillfällig föräldrapenning

Lag En förälder eller annan anställd har rätt att vara ledig från arbetet för att vårda ett sjukt barn. Under ledigheten betalas tillfällig föräldrapenning ut från Försäkringskassan. Regler för den här ledigheten finns i föräldraledighetslag (1995:584) och i socialförsäkringsbalk (2010:110). Enlig...

arrow_forward
rb

Styrelseordförande

Definition Styrelseordföranden är en styrelseledamot som permanent valts att som ordförande leda styrelsemöten och se till att styrelsens skyldigheter efterlevs. Styrelseordföranden har sedan länge en särställning inom bolagsstyrningen, i och med att ordföranden ska leda och granska styrelsens arb...

arrow_forward
rr

Varannanlänksprincipen

Varannanlänksprincipen fanns tidigare i 10 § I 1975 års bokföringslag och gick ut på att varannan länk i verifikeringskedjan måste finnas på papper mot bakgrund av att användningen av datorbaserad utrusning (ADB). I lagkommentaren kommenteras bestämmelsen enligt följande: ”Det har emellertid mött ...

arrow_forward
Visar 4301 till 4310 av 5129 träffar.