Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Skönsbeskattning

Lag Regler för skönsbeskattning finns i skatteförfarandelag (2011:1244). Det betyder att om en person inte lämnar in sin inkomstdeklaration alls eller om uppgifterna i den inlämnade deklarationen är bristfälliga så ska skatten uppskattas till ett belopp som anses skäligt med hänsyn till de uppgifte...

arrow_forward
rl

Skuldsanering

Lag Skuldsaneringslag (2016:675) tillkom för att ge en svårt skuldsatt person möjlighet att under vissa förutsättningar helt eller delvis befrias från att betala sina skulder. Sedan lagen kompletterades 2016 finns numera två typer av skuldsanering. Den första är en s.k. vanlig skuldsanering och o...

arrow_forward
rl

Socialavgifter

Lag I Sverige finansieras socialförsäkringen av skatter och avgifter. I socialavgiftslag (2000:980) framgår att avgifterna är av två slag, socialavgifter och allmän pensionsavgift. Socialavgifterna delas in i arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

arrow_forward
rr

Startavgifter

Beskattning Om en arbetsgivare betalar anställdas personliga start- och anmälningsavgifter i idrottstävlingar så utgör detta skattepliktiga förmåner för de anställda. Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Nyckelbrickor

Om man tappar eller på annat sätt blir av med företagets nycklar erbjuder olika säkerhetsföretag (Stöldskyddsföreningen, Spärrservice m.fl.) ett sätt att få tillbaka nycklarna - genom att dessa förses med en kodad nyckelbricka/säkerhetsbricka. Upphittaren lägger nycklarna i närmaste brevlåda. Efter...

arrow_forward
rb

Omvänd fusion

Definition Omvänd fusion innebär att ett moderbolags samtliga tillgångar och skulder övertas av ett dotterbolag mot ersättning till moderbolagets ägare i form av de befintliga aktierna i dotterbolaget, och att moderbolaget upplöses utan likvidation.

arrow_forward
rb

Ordningsfråga

Definition En ordningsfråga är ett beslut på ett möte som rör själva formerna och de praktiska förutsättningarna för att de deltagande ska kunna fatta beslut. Till exempel kan frågan om utomstående ska få vara närvarande vara en ordningsfråga på en bolagsstämma. En ordningsfråga kan väckas utan a...

arrow_forward
rb

Revisionsutskott

Definition Revisionsutskottet, även kallad revisionskommittén, är ett bolagsorgan tillsatt av styrelsen som ska övervaka bolagets olika kontrollsystem. Revisionsutskott behöver endast finnas i börsbolag. Revisionsutskottet är numera reglerat i aktiebolagslagen, men har sitt ursprung i självregleri...

arrow_forward
rr

Sale-and-leasebacktransaktion

K3-regler En sale-and-leasebacktransaktion utgörs enligt K3 kapitel 20 av en försäljning av en tillgång och en efterföljande leasing av samma tillgång. Hur en vinst vid en sådan avyttring beräknas beror på om det efterföljande leasingavtalet är finansiellt eller operationellt. Se punkterna 20.26-28...

arrow_forward
rb

Särskild firmatecknare

Definition Särskild firmatecknare är en person som ensam eller tillsammans med annan är bemyndigad av styrelsen att företräda bolaget och teckna bolagets firma. Ett bolag behöver vanligen flera företrädare som kan interagera med omvärlden. Det är opraktiskt att styrelsens samtliga ledamöter ska s...

arrow_forward
Visar 4291 till 4300 av 5129 träffar.