Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Aktieoption

Definition Rätt att köpa eller sälja aktier. Lagrum 44 kap. 4, 12 och 31-32 §§ IL Kommentar Av lagtexten framgår att med option avses en rätt för innehavaren att - förvärva eller avyttra aktier, obligationer eller andra tillgångar till ett bestämt pris, eller - få betalning vars storlek ber...

arrow_forward
rs

Anläggningsbidrag

Definition Utgift som en fastighetsägare har för att bekosta en gemensam anläggning. Lagrum 18 kap. 1 § IL Kommentar Ett anläggningsbidrag som betalas av en fastighetsägare jämställs med inventarier. Det innebär att anläggningsbidrag tillsammans med patent, goodwill, hyresrätter och liknande im...

arrow_forward
§

Förmånsrättslag (1970:979)

arrow_forward
§

Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning

arrow_forward
§

Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

arrow_forward
§

Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion

arrow_forward
rb

20 %-regeln

Definition 20 %-regeln är en, numera upphävd, regel som innebar att ingen aktieägare på bolagsstämma fick rösta för mer än 20 % av de på stämman företrädda aktierna. Huvudregeln är nu istället att en aktieägare får rösta för samtliga aktier som han eller hon företräder, om inte bolagsordningen sä...

arrow_forward
rs

Arbetsgivaravgifter

Definition Avgift som ska betalas av den som betalar ersättning för arbete. Lagrum socialavgiftslagen, SAL Kommentar Om någon utför arbete åt någon annan är den som betalar ersättning för arbetet skyldig att betala arbetsgivaravgifter. Ersättningen kan bestå av kontanter eller förmåner av olik...

arrow_forward
rb

Adjungering

Definition Att tillfälligt utse en person för deltagande i ett möte. Personen kallas då adjungerad ledamot eller deltagare, för att skilja från de ordinarie ledamöterna eller mötesdeltagarna. Adjungering används till exempel i bolagsstyrelser så att en person ur bolagets företagsledning eller en ...

arrow_forward
rl

Adoption

Lag En förälder har rätt att vara ledig från sitt arbete för att ta hand om sitt barn. Regler för ledigheten regleras i föräldraledighetslag (1995:584) och gäller även vid adoption. Regler för ersättning under ledighetsperioderna finns i socialförsäkringsbalk (2010:110).

arrow_forward
Visar 421 till 430 av 5129 träffar.