Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Försäljningskostnader

Definition Kostnader som uppstår i samband med försäljning av en tillgång. Lagrum 44 kap. 13 § IL Kommentar En intäkt vid avyttring av en kapitaltillgång ska minskas med utgifter som uppkommer i samband med avyttringen. Det kan vara provision, mäklararvode och liknande utgifter. Det är särski...

arrow_forward
rs

Forskarskattenämnden

Definition Instans som prövar frågor om skattelättnader för utländska experter. Lagrum lagen om Forskarskattenämnden Kommentar En ansökan om skattelättnad för utländska experter (expertskatt) ska vara skriftlig och avse en viss person. Ansökan kan göras av arbetsgivaren eller av arbetstagaren o...

arrow_forward
rs

Förskingring

arrow_forward
rs

Förvaltningsföretag

Definition Företag som förvaltar aktier och andelar. Kommentar Tidigare fanns förvaltningsföretag definierat i skattelagstiftningen. Dessa företag var bland annat undantagna från möjligheten att ge och ta emot koncernbidrag. Både den särskilda definitionen och begränsningarna när det gäller konc...

arrow_forward
rs

Förtida inlösen av lån

Definition Slutbetalning av ett lån i förtid. Lagrum 42 kap. 7 § IL Kommentar När man betalar av ett lån i förtid får man normalt betala s.k. ränteskillnadsersättning till kreditgivaren. Det är en kompensation till kreditgivaren för uteblivna räntebetalningar. Ränteskillnadsersättning behandlas...

arrow_forward
rs

Fritt eget kapital

Definition Summan av balanserat resultat, årets resultat och fria fonder. Kommentar Det går att öka fritt eget kapital genom tillskott från ägarna. Det är endast fritt eget kapital fastställt i årsredovisning som är möjligt att dela ut. Tänk på I samband med koncerninterna omstruktureringar och...

arrow_forward
rs

Fri kost

arrow_forward
rs

Frukost

arrow_forward
rr

Registerhållningsavgifter

arrow_forward
rr

Reklamgåvor

arrow_forward
Visar 4271 till 4280 av 5043 träffar.