Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Likvidation på grund av kapitalbrist

arrow_forward
ra

Kollektivavtal - normerande verkan

Kollektivavtal har så kallad normerande verkan på anställningsavtal, vilket innebär att de binder medlemmar i organisationer som är parter i avtalet till den del det avser samma tillämpningsområde. En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal kan inte träffa individuella avtal med en arbetst...

arrow_forward
ra

Kompensationsledighet

Om en arbetstagare arbetat övertid eller under mertid, och inte kompenserats ekonomiskt, har arbetstagaren rätt till kompensationsledighet (även benämnt kompledighet eller bara komp) om sådan rätt har avtalats. Det är en vanlig bestämmelse i kollektivavtal men det förekommer inte hos alla arbetsgiv...

arrow_forward
rb

Lösenbelopp

Definition Lösenbelopp är det belopp som ska betalas per aktie vid ett påtvingat övertagande av aktier enligt aktiebolagslagen eller genom avtalsmässiga förpliktelser, till exempel vid Tvångsinlösen eller Överlåtelseförbehåll. Lösenbelopp kallas även löseskilling och lösenpris.

arrow_forward
ra

Kollektivanställda, kollektivare

arrow_forward
ra

Könsöverskridande identitet

arrow_forward
ra

Kvarlevande stridsrätt

En utgångspunkt inom arbetsrätten är att arbetsgivaren bestämmer över verksamheten. Arbetsdomstolen har intolkat denna rätt i kollektivavtalen även om rätten inte omnämns i avtalstexten (s.k. tyst reglering). Arbetstagarsidan har emellertid på olika sätt genom lagstiftning givits ett inflytande öve...

arrow_forward
rb

Maximikapital

arrow_forward
rb

Minoritetsbeslut på bolagsstämma

Rätten för minoriteten att fatta vissa beslut för bolaget på en bolagsstämma är en del av de många regler som syftar till att skapa ett Minoritetsskydd i aktiebolag. Minoritetsbeslut är en form av Kvorumregler. Genom Röstvärdesdifferens, det vill säga att antalet röster kan skilja mellan olika akti...

arrow_forward
rm

Samlingsfaktura

Definition Det är uttryckligen tillåtet i momslagen att ha en gemensam faktura för flera separata leveranser av varor eller tillhandahållande av tjänster. Samma innehållskrav ställs dock på en samlingsfaktura som på en vanlig faktura. Observera att en samlingsfaktura avseende flera varuleveranser m...

arrow_forward
Visar 4231 till 4240 av 5043 träffar.