Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Andelar

Andelar är enligt 1 kap. 3 § ÅRL aktier och andra andelar i juridiska personer.

arrow_forward
rm

Tjänstebeskattning

För att kunna avgöra vilket land som får beskatta en transaktion finns regler om beskattningsland. När det gäller försäljning mellan företag är det särskilt viktigt att momsreglerna inte hindrar handeln inom EU. Om alla företag fakturerar sitt lands moms förhindras handeln eftersom köparföretagen m...

arrow_forward
rr

Dator, datorutrustning

Löpande bokföring Datorer och datorutrustning kan räknas till företagets anläggningstillgångar och bokförs i så fall som inventarier, maskiner och inventarier, inköp. Här kan konto 1250 Datorer användas. Om datorer och datorutrustning däremot räknas som korttidsinventarier eller inventarier av mind...

arrow_forward
rb

Koncernföretag

Definition Koncernföretag är en beteckning för företag som tillhör samma koncern, det vill säga både moderbolag och dotterföretag är koncernföretag. I dagligt tal används ofta beteckningen ”systerbolag” för bolag med samma moderbolag. Lagar och regler 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) 1 ...

arrow_forward
rr

Uppskrivning/uppskrivningsfond

Om en anläggningstillgång på balansdagen har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde får tillgången enligt 4 kap. 6 § ÅRL skrivas upp till detta högre värde - om uppskrivningsbeloppet används för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission ell...

arrow_forward
rs

Gåva

Definition En överlåtelse som kännetecknas av förmögenhetsöverföring, gåvoavsikt och frivillighet. Lagrum 8 kap. 2 § IL Kommentar Gåvor är benefika till sin natur och är därför skattefria. Gåvor från arbetsgivaren är normalt skattepliktiga då de anses utgöra ersättning för utfört arbete. Jul-...

arrow_forward
rs

Cykelförmån

Definition När arbetsgivaren tillhandahåller en cykel för privat bruk. Lagrum 11 kap. 12 a § IL Kommentar Att få använda en cykel som ägs av arbetsgivaren för privat bruk är en skattepliktig förmån. Som privat bruk räknas även när man använder cykeln till och från jobbet. För att öka cykelpendl...

arrow_forward
rr

Avdragsgill

Med begreppet avdragsgill menas vanligen att beloppet ifråga minskar det skattepliktiga resultatet vid beskattningen, avdragsgilla kostnader respektive ej avdragsgilla kostnader. Begreppet avdragsgill används även i momssammanhang. Med avdragsgill moms menas att den ingående momsen får dras av (ell...

arrow_forward
§

Skatteförfarandelag (2011:1244)

arrow_forward
§

Utsökningsbalk (1981:774)

arrow_forward
Visar 411 till 420 av 5129 träffar.