Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Regionalt företagsstöd

arrow_forward
rs

Fiktiva värdeminskningsavdrag

Definition Beräknade värdeminskningsavdrag som minskar anskaff- ningsvärdet vid karaktärsbyte eller beskattningsinträde. Lagrum 19 kap. 16 §, 20 a kap. 4 § IL Kommentar När en tillgång tas in till en näringsverksamhet utan att det sker en ägarförändring krävs en justering av anskaffningsvärdet ...

arrow_forward
rs

Gruppsjukförsäkring

arrow_forward
rs

Objektivt jämförbar situation

Definition Fiktiv bedömning av om ett subjekt behandlas annorlunda beroende på hemvist i annan stat. Kommentar Genom olika EU-fördrag har EU infört ett rättsläge där medlemsstaterna inte får diskriminera subjekt i andra medlemsstater. Ett företag eller en fysisk person ska därmed behandlas på sa...

arrow_forward
rs

Otillbörlig skatteförmån

Definition Begrepp i praxis avseende de tidigare reglerna om undantag från uttagsbeskattning, nuvarande regelverk om underprisöverlåtelser. Lagrum 23 kap. IL Kommentar Huvudregeln är att alla transaktioner ska ske till marknadsvärde, om så inte sker ska transaktionen uttagsbeskattas. I reglerna...

arrow_forward
rm

Organisationstidskrift

arrow_forward
rs

Näringsbidrag

Definition Stöd utan återbetalningsskyldighet till en näringsidkare för näringsverksamheten. Lagrum 29 kap. IL Kommentar Med näringsbidrag avses stöd utan återbetalningsskyldighet till en näringsidkare för dennes näringsverksamhet. Näringsbidrag kan lämnas av staten, regioner, kommuner, EU m.fl...

arrow_forward
rs

Incitamentsprogram

arrow_forward
rs

Utländskt bolag

Definition Utländska juridisk personer som beskattas med en likartad beskattning som i Sverige eller som har hemvist i ett land med skatteavtal med Sverige. Lagrum 2 kap. 5 a § IL Kommentar För att ett subjekt ska uppfylla kraven på att vara ett utländskt bolag krävs att det är en juridisk pe...

arrow_forward
rs

Tremånadersregeln

Definition Innebär att avdraget för ökade levnadskostnader reduceras när en tjänsteresa varit förlagd till samma ort i mer än tre månader. Lagrum 12 kap. 6 § och 18-22 § IL Kommentar När en tjänsteresa varit förlagd till samma ort längre tid än tre månader ska avdraget för ökade levnadskostnade...

arrow_forward
Visar 4161 till 4170 av 5129 träffar.