Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Brevmärken

Många ideella föreningar och organisationer ger ut s.k. brevmärken. Genom att köpa dessa stödjer företaget föreningens/organisationens verksamhet. Det som man betalar för brevmärken är oftast väsentligt högre än brevmärkets värde, varför en sådan transaktion som huvudregel utgör en gåva och inte en...

arrow_forward
rr

Broschyrer

Företagets utgifter för framställning av reklambroschyrer bokförs normalt som reklamkostnader i kontogrupp 59, reklam. Utgifter för broschyrer som saknar reklamkaraktär redovisas däremot som trycksaker i kontogrupp 61, kontorsmateriel och trycksaker.

arrow_forward
rr

Buffringsprogram

En programvara som enligt 3 kap. 3 § SKVFS 2014:8 behandlar kvittodata för sammankopplade kassaregister. För mer information om buffringsprogram, se 5 kap. SKVFS 2014:8.

arrow_forward
rr

Byten

Enligt en skrivelse från Skatteverket (dnr 765-03/100) ska BFLs bestämmelser tillämpas vid bytesaffärer, vilket innebär att byte av varor och tjänster ska anses utgöra sådana affärshändelser som ska tas in i den löpande bokföringen. Endast om bytet avser olikartade varor eller tjänster är det redov...

arrow_forward
rr

Byggverksamhet

Med byggverksamhet menas enligt 39 kap. 2 § SFL näringsverksamhet som avser om-, till- och nybyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten, rivning av byggnadsverk samt annan näringsverksamhet som bedrivs som stöd för sådan verksamhet som inte omfattas av skyldighet att föra personalliggare e...

arrow_forward
rr

Byggnadskreditiv

Företag kan beviljas kredit i form av s.k. byggnadskreditiv för de löpande utgifterna under tiden företaget uppför en byggnad. Byggnadskreditivet fungerar på samma sätt som en successivt utnyttjad checkkredit, check/checkkredit/checkräkningskredit. När bygget är klart placeras lånen med fastighetsi...

arrow_forward
rr

Byte av redovisningsvaluta

arrow_forward
rb

Röstning på bolagsstämma

För att bolagsstämman ska kunna fatta beslut krävs att ärendena beskrivs och läggs fram på ett sätt som kan möjliggöra röstning. Att ordna framförda förslag på ett sådant sätt att stämman kan fatta beslut i de ärenden som finns på dagordningen är en ordningsfråga som stämmoordföranden har ansvaret ...

arrow_forward
rr

Kassalåda

En kassalåda är en förvaringsplats för betalningsmedel som registrerats i ett kassaregister. En kassalåda kan vara fristående eller integrerad med ett kassaregister. Se 2 kap. 9 § SKVFS 2014:9 och 2 kap. 7 § SKVFS 2014:10. Till varje registreringsenhet ska det enligt 3 kap. 14 § SKVFS 2014:10 finna...

arrow_forward
rr

Kassaflödessäkring

K3-regler I K3 kapitel 11 och 12 definieras inte kassaflödessäkringar men däremot anges i punkterna 11.47 och 12.57 att mycket sannolika prognosticerade transaktioner och ej redovisade bindande åtaganden kan identifieras som säkrade poster. K2-regler K2 tillåter inte redovisning av kassaflödessäkr...

arrow_forward
Visar 4141 till 4150 av 5043 träffar.