Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Säsongsanställningsdirektivet

Sverige genomför det så kallade säsongsanställningsdirektivet genom att personer från länder som inte är medlemmar i EU eller EES och som har blivit erbjudna anställning som säsongsarbetare i Sverige ska kunna få ett så kallat tillstånd för säsongsarbete. Ett sådant tillstånd ska en person kunna få...

arrow_forward
rb

Bankaktiebolag

Definition Bankaktiebolag är ett aktiebolag med tillstånd av Finansinspektionen att bedriva bankrörelse och vars verksamhet regleras av lagen om bank- och finansieringsrörelse. Tidigare var bankaktiebolag en särskild bolagsform med egen lagstiftning, men nu är aktiebolagslagen den centrala bolagsrä...

arrow_forward
rb

Införande i aktiebok

Införande eller inskrivning i aktieboken är en viktig händelse för aktieägaren i ett aktiebolag. Det är först när en aktieägare är upptagen i aktieboken som han eller hon får närvara och rösta på en bolagsstämma. Införandet i kupongbolagBolagets styrelse är skyldig att föra aktiebok. De har blan...

arrow_forward
rb

Initiativ till styrelsemöte

Vid sidan av de styrelsemöten som planerats in under arbetsåret finns tillfällen när styrelsen kan sammankallas på grund av plötsliga händelser och yttre omständigheter. En situation är om styrelseordföranden anser att möte bör hållas. Styrelsens ordförande har rätt att kalla till styrelsemöte när...

arrow_forward
rb

Inlösen av minoritetsaktier

arrow_forward
rb

Inlösenförbehåll

Definition Inlösenförbehåll är en bestämmelse i bolagsordningen som innebär att aktiekapitalet kan minskas genom indragning av aktier. Förbehållet kallas även minskningsförbehåll. Ett inlösenförbehåll innebär att ett aktiebolag redan på förhand kan reglera att vissa aktier ska eller kan lösas in o...

arrow_forward
rb

Insolvensbegreppet

Ett företag kan sättas i Företagskonkurs om det långvarigt inte kan betala sina skulder. Det innebär alltså en ganska långt gången försämring av företagets finansiella ställning, som i och för sig kan inträffa plötsligt. Ett företag som inte kan betala skulder som förfaller till betalning har för o...

arrow_forward
rb

Justering av protokoll

Definition En justering av ett protokoll är ett intyg om att protokollet är en fullständig och riktig redogörelse för vad som har hänt på ett möte. Justeringen relaterar till protokollet och inte till beslutet. Beslut av stämma eller styrelse är generellt sett giltiga och kan verkställas efter at...

arrow_forward
rb

Jäv för verkställande direktör

Definition Jäv är en rättslig situation där en person, till exempel verkställande direktör, som utför ett uppdrag, handlägger ett ärende eller fattar beslut där han eller hon har ett eget intresse som kan strida mot bolagets intresse. Jävsreglerna för verkställande direktör och styrelseledamot öve...

arrow_forward
rb

Kvittningsförbudet

Definition Kvittningsförbudet innebär att en skuld på grund av aktieteckning inte får kvittas mot en fordran på aktiebolaget. Kvittningsförbudet är motiverat av att bolagets fordringar på aktietecknare borde komma alla borgenärer till godo och inte bara den som kan få full likvid genom att kvitta...

arrow_forward
Visar 4131 till 4140 av 5043 träffar.