Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Teckning av aktier

arrow_forward
rb

Under bildande

arrow_forward
rr

Terminer/terminskontrakt

Ett företag kan genom att ingå ett terminsavtal med exempelvis en bank i förväg säkra/låsa en valutakurs - valutaterminskontrakt - eller en räntesats - ränteterminskontrakt - långt innan betalningen ska göras och slippa obehagliga överraskningar i form av att valutan på betalningsdagen blivit dyrar...

arrow_forward
rr

Tillfällig arkivering utomlands

arrow_forward
rl

Tjänstebostad

Lag Med vissa tjänster följer skyldighet att bo i en viss bostad, exempelvis för landshövdingar och kyrkoherdar. Om arbetsgivaren betalar bostaden, helt eller delvis, uppstår en skattepliktigt förmån.

arrow_forward
rl

Underskott på skattekonto

Lag I skatteförfarandelag (2011:1244) regleras hur skatter ska betalas. Alla fysiska eller juridiska personer som är skyldiga att betala någon form av skatter eller avgifter har ett skattekonto. På skattekontot registreras företagets inbetalningar i form av arbetsgivaravgifter och avdragen prelimin...

arrow_forward
rr

Tunn klient

En så kallad tunn klient är en registreringsenhet som ingår i ett kassaregistersystem och som kommunicerar med ett kassaregisterprogram för att kunna registrera och slutföra registrering av en försäljning genom att beordra att ett kassakvitto tas fram, se 2 kap. 22 § SKVFS 2014:9.

arrow_forward
rb

Tystnadsplikt för revisor

Revisors tystnadsplikt är reglerad i aktiebolagslagen, revisorslagen och i revisorernas yrkesetiska standard. Regleringarna har till viss del olika adressater och olika verkan, men är på ett övergripande plan samstämmiga. Enligt aktiebolagslagen får en bolagsrevisor inte till en enskild aktieägare...

arrow_forward
rl

Tjänsteärende

Om en anställd använder ett av arbetsgivaren betalt månadskort för tjänsteärenden, bör den delen av kortet inte beskattas.

arrow_forward
rb

Uppdelning av aktier

arrow_forward
Visar 4111 till 4120 av 5129 träffar.