Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Extraordinära intäkter och kostnader

Begreppet har sedan 2016 utmönstrats i ÅRL och den svenska redovisningsnormeringen. Tidigare skulle dessa poster, dvs. poster som är extraordinära, redovisas separat i resultaträkning. Definitionen av extraordinära poster var sådan att dessa i princip aldrig uppkom i svensk redovisning, då de skull...

arrow_forward
rr

Expeditionsavgifter

I samband med faktureringen tar vissa företag ut en avgift för hanteringen. Emellertid får ett företag inte lägga till något i fakturan som inte redan har överenskommits tidigare. Det gäller även denna avgift, som brukar benämnas expeditionsavgift, hanteringskostnad eller faktureringsavgift. Köpare...

arrow_forward
rr

Expansionsfond

En fysisk person som bedriver enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag kan genom reglerna om expansionsfond spara vinstmedel i näringsverksamheten. Avsättning till respektive återföring av expansionsfond utgör en ren deklarationspost utan motsvarighet i bokföringen. Se uppslagsordet Expan...

arrow_forward
rb

Jäv för styrelseledamot

Definition Jäv är en rättslig situation där en person, till exempel en styrelseledamot, som utför ett uppdrag, handlägger ett ärende eller fattar beslut där han eller hon har ett eget intresse som kan strida mot bolagets intresse. Reglerna kring styrelseledamöters jäv är centrala för förvaltningen...

arrow_forward
rs

Särskilt kvalificerad andel

Definition En andel som är kvalificerad enbart pga. ett andelsbyte eller en partiell fission. Lagrum 57 kap. 7-7 c §§ IL Kommentar När en andel avyttras genom andelsbyte blir även den mottagna andelen kvalificerad hos ägaren, s.k. särskilt kvalificerad andel. Om en sådan andel förvärvas genom e...

arrow_forward
rs

Semesterbostad

arrow_forward
rs

Skalbolag

Definition Ett företag där marknadsvärdet på likvida tillgångar överstiger halva köpeskillingen för företaget. Lagrum 25 a kap. 9-18 §§ och 49 a kap. IL Kommentar Bestämmelserna om skalbolag finns för att motverka handel med företag som främst består av likvida tillgångar som ännu inte beskatta...

arrow_forward
rs

Skada på byggnad

Definition Oväntad förändring av en byggnad som gör att den inte är användbar på det sätt som är tänkt. Lagrum 19 kap. 2 § IL Kommentar En skada på en byggnad är något annat än vanlig förslitning som är normal för byggnadstypen. Att ett tak eller en fasad behöver bytas ut är vanlig förslitning...

arrow_forward
rs

Sexmånadersregeln

Definition En regel som avgör om en inkomst ska beskattas i Sverige. Lagrum 3 kap. 9 § 1 st. IL Kommentar Om en anställd arbetar utomlands minst sex månader kan inkomsten vara skattefri i Sverige trots att den anställde är obegränsat skattskyldig. Det krävs då att inkomsten beskattas i enlighet...

arrow_forward
rs

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI

Definition Beräknas av Försäkringskassan och ligger till grund för utbetalning av olika sociala förmåner som föräldrapenning och sjukpenning. Kommentar Försäkringskassan fastställer den sjukpenninggrundande inkomsten för att bland annat kunna betala ut rätt sjukpenning. Den sjukpenninggrundande i...

arrow_forward
Visar 4071 till 4080 av 5043 träffar.