Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Participating debenture

arrow_forward
rb

Partiell fission

arrow_forward
rl

Pensionsstiftelse

Lag Enligt lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. s.k. tryggandelagen kan en arbetsgivare grunda en pensionsstiftelse, som uteslutande har till ändamål att trygga utfästelse om pension till arbetstagare eller arbetstagarens efterlevande. Det får inte avse pensioner som arbetsgivaren...

arrow_forward
rb

Samtyckesförbehåll

Definition Ett samtyckesförbehåll är en bestämmelse i bolagsordningen som innebär att de aktier som omfattas av förbehållet bara får säljas till en ny ägare efter samtycke från bolagsstämman eller styrelsen. En aktieägare som vill sälja sina aktier måste alltså först inhämta ett uttryckligt samtyck...

arrow_forward
rr

Skattekostnad

Skattekostnaden enligt K2 innehåller enbart aktuell skatt (se punkt 4.4) medan den enligt K3 kan innehålla såväl aktuell som uppskjuten skatt (se punkt 29.3). Uppskjuten skatt förutsätter att det finns temporära skillnader.

arrow_forward
rr

Rättegångskostnader

arrow_forward
ra

Tandläkarbesök

arrow_forward
rb

Teckning av aktier

arrow_forward
rb

Under bildande

arrow_forward
rr

Terminer/terminskontrakt

Ett företag kan genom att ingå ett terminsavtal med exempelvis en bank i förväg säkra/låsa en valutakurs - valutaterminskontrakt - eller en räntesats - ränteterminskontrakt - långt innan betalningen ska göras och slippa obehagliga överraskningar i form av att valutan på betalningsdagen blivit dyrar...

arrow_forward
Visar 4061 till 4070 av 5129 träffar.