Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Inkomst av näringsverksamhet

Definition Förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Lagrum 13 kap. 1 § IL Kommentar Inkomst av näringsverksamhet är ett av tre inkomstslag. De övriga är inkomst av tjänst och inkomst av kapital. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och s...

arrow_forward
rs

Inställelseresor

Definition En resa i samband med att man tillträder eller frånträder ett uppdrag eller en anställning. Lagrum 11 kap. 26 a § IL 11 kap. 13 § SFL Kommentar Om man erhåller ersättning för en inställelseresa är ersättningen normalt skattepliktig. Ersättningen är dock skattefri om ingen annan er...

arrow_forward
rs

Insättningsgaranti

Definition Ett skydd för pengar insatta på konton hos banker, kreditmarknadsföretag och vissa värdepappersföretag. Lagrum 55 kap. 2-4 §§ IL lagen om insättningsgaranti lagen om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige Kommentar Insättningsgaranti betalas ut o...

arrow_forward
rs

Investeringsfond

Definition Samlingsnamn för värdepappers- och specialfonder. Kommentar Begreppet investeringsfond var tidigare ett samlingsnamn för värdepappers- och specialfonder. Begreppet togs bort ur fondlagstiftningen 2013. I inkomstskattelagen ersattes begreppet med värdepappersfond och specialfond.

arrow_forward
rs

Invigning

arrow_forward
rs

JAU

arrow_forward
rs

Juridisk person

Definition En sammanslutning som har förmågan att förvärva rättigheter och ha skyldigheter. Lagrum 2 kap. 3 § IL

arrow_forward
rs

Jämkning

Definition Anpassning av ett belopp eller procentsats på grund av till exempel förlängt eller förkortat räkenskapsår. Lagrum 18 kap. 13 § och 19 kap. 14 § IL Kommentar Om ett räkenskapsår är förlängt eller förkortat ska avdraget för avskrivning av inventarier jämkas i motsvarande mån. Jämknin...

arrow_forward
rs

Kapitaltillgång

Definition Är andra tillgångar i näringsverksamheten än: - lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar, - inventarier, - patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter. Lagrum 25 kap. 3 § IL Kommentar Klassificeringen av tillgån...

arrow_forward
rs

Karenstid

Definition Den tid som måste förflyta innan kvalificerade andelar upphör att vara kvalificerade. Lagrum 57 kap. 4 och 6 §§ IL Kommentar En andel är kvalificerad för ägaren fem beskattningsår efter det beskattningsår då ägaren upphörde att vara verksam i betydande omfattning eller då företaget u...

arrow_forward
Visar 4051 till 4060 av 5043 träffar.