Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Z-dagrapport

En z-dagrapport är enligt 2 kap. 16 § SKVFS 2014:10 en sammanställning av ett kassaregisters registreringar avsedd för redovisning av en dags försäljning. För varje kassaregister som används under en försäljningsdag för registrering ska en Z-dagrapport tas fram vid försäljningsdagens slut (4 kap. 5...

arrow_forward
rb

Börsbolag

Definition Börsbolag är publika aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en börs (reglerad marknadsplats). I Sverige finns börserna Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) och Nordic Growth Market (NGM). Börsbolag är dock inte en legalt definierad bolagsform. En mer formellt riktig betecknin...

arrow_forward
rr

Årsavgift, bostadsrättsförening

Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt ska göras om ersättning (årsavgift) och utan tidsbegränsning och får endast göras av bostadsrättsföreningar (1 kap. 4 § BRL). Enligt 7 kap. 14 § BRL ska en medlem betala en årsavgift till bostadsrättsföreningen för den löpande verksamheten. Om kostnad för u...

arrow_forward
rl

Förtidspension

När en anställd har varit sjuk under en längre tid gjordes tidigare en utredning om sjukpenningen skulle bytas mot förtidspension. Förtidspensionen har nu ersatts av aktivitetsersättning eller sjukersättning.

arrow_forward
rr

Kassaapparat

Kassaapparat utgör enligt 39 kap. 2 § SFL och BFNAR 2013:2 punkt 1.11 en typ av de olika apparaturer för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort som ingår i begreppet kassaregister.

arrow_forward
rs

Hyresintäkt

arrow_forward
rs

Kontinuitetsprincipen

Definition Innebär att den som förvärvar egendom genom arv, gåva, testamente, bodelning eller liknande inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Lagrum 44 kap. 21 § IL Kommentar Kontinuitetsprincipen gäller som huvudregel vid benefika fång. För delägarrätter och fordringsrätter m...

arrow_forward
rb

Delningsplan

Definition Delningsplanen är ett avtal mellan de aktiebolag som deltar i en Delning. Delningsplanen innehåller de villkor som gäller för delningen. Delningsplanens innehållDelningsplanen ska innehålla följande delar för varje bolag som deltar i delningen: 1. Bolagsinformation Företagsnamn, bo...

arrow_forward
rm

Egenanställningsföretag

arrow_forward
rr

Publika aktiebolag

Bokslut Ett publikt aktiebolag får enligt K2 punkt 1.1 inte tillämpa K2. Ett publikt aktiebolag ska således alltid tillämpa K3 eller IFRS för års- och koncernredovisning. Se även sökordet Publika aktiebolag i Rätt Bolagsrätt.

arrow_forward
Visar 4041 till 4050 av 5129 träffar.