Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Eldningsolja

arrow_forward
rr

El/elektricitet

Företagets utgifter för el kan både avse driften av verksamheten och/eller belysning och kan avse såväl hyrda lokaler som företagets egen fastighet. Om elräkningen avser både belysning och drift utan att de är åtskilda genom separata elmätare, kan kostnaderna för el först debiteras konto för belysn...

arrow_forward
rr

Emission

Aktiekapitalet kan enligt 12-15 kap. ABL ökas genom fondemission eller genom tillskott i form av nyemission, emission av teckningsoptioner och konvertibler. Bestämmelser om vissa riktade emissioner återfinns i 16 kap. ABL. Emissionsutgifter minskar minskar erhållen likvid från nyemssion, vanligen a...

arrow_forward
rr

Emittent

Med emittent avses en fysisk eller juridisk person som regleras av offentlig rätt eller privaträtt, annat än en stat, vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad. I det fall det förekommer depåbevis upptagna till handel på en reglerad marknad anses emittenten vara den som emitte...

arrow_forward
rr

Enskild firma, eget kapital

arrow_forward
rr

Eurobokföring

Enligt 4 kap. 6 § BFL får svenska aktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker, medlemsbanker och försäkringsföretag ha euro som redovisningsvaluta i stället för i svenska kronor. Även om redovisningsvalutan är euro ska både skatte- och inkomstdeklarationer upprättas i svenska kronor. Enskilda n...

arrow_forward
rr

Eurovinjetter

1998 infördes ett vägavgiftssystem, s.k. eurovinjettsystem, för lastbilar över 12 ton. Systemet syftar till att främja den fria konkurrensen när det gäller tunga lastbilstransporter. Löpande bokföring Företagets utgifter för eurovinjetter avseende egna eller leasade/hyrda lastbilar kan bokföras p...

arrow_forward
rr

Eventualtillgång

En eventualtillgång kan definieras som en möjlig tillgång som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir - t.ex. ett rättsanspråk med oviss ut...

arrow_forward
rr

Expansionsfond

En fysisk person som bedriver enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag kan genom reglerna om expansionsfond spara vinstmedel i näringsverksamheten. Avsättning till respektive återföring av expansionsfond utgör en ren deklarationspost utan motsvarighet i bokföringen. Se uppslagsordet Expan...

arrow_forward
rr

Fakturadatummetoden

Moms för bygg- och anläggningstjänster kan numera redovisas enligt den s.k. fakturadatummetoden. Vid tillämpning av denna metod gäller följande för fakturering och momsredovisning: Moms ska redovisas i den period då tjänsterna och varorna faktureras. Om företaget får betalt innan fakturan utfärda...

arrow_forward
Visar 4021 till 4030 av 5043 träffar.