Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Elektromagnetiska fält

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2016:3 om elektromagnetiska fält finns regler som ska skydda arbetstagare mot alla kända direkta och övergående hälso- och säkerhetsrisker när de exponeras för elektromagnetiska fält.

arrow_forward
rm

Selfbilling

arrow_forward
rm

Självkostnadspris

arrow_forward
rm

Städhjälp

Beskattning Momsavdrag medges för inköp i en momspliktig verksamhet. Huvudregeln är att vad som är avdragsgillt vid inkomsttaxeringen också är avdragsgillt vid momsredovisningen men detta gäller inte alltid. En skillnad mot inkomstbeskattningens regler är att avdrag inte medges för anskaffningar so...

arrow_forward
rb

Protokoll på styrelsemöte

arrow_forward
rs

Framtida garantiutgifter

Definition Utgifter för att täcka framtida garantiåtaganden. Lagrum 16 kap. 3-5 §§ IL Kommentar För att täcka risker som är hänförliga till framtida garantiåtaganden vid beskattningsårets utgång ska avdrag göras med ett belopp som sätts av i räkenskaperna. Avdraget ska återföras det följande be...

arrow_forward
rs

Fusionsspärr

Definition Vid en fusion ska det övertagande företaget först det sjätte beskattningsåret dra av fusionsspärrat underskott. Lagrum 37 kap. 24 § IL Kommentar Vid fusion tar övertagande företag över det överlåtande företagets underskott. För att det inte ska gå att kringgå en koncernbidragsspärr ”...

arrow_forward
rb

Publika aktiebolags försäljning av egna aktier

Ett publikt aktiebolag får under vissa förutsättningar äga en del av de egna aktierna, Köp av egna aktier. Det kan antingen ske genom de generella undantag som gäller för förbud mot förvärv av egna aktier, bland annat att bolaget fått med aktierna i ett företagsförvärv, eller att bolaget aktivt köp...

arrow_forward
rb

Teckning av aktier i nyemission

Aktieteckning i en Nyemission av aktier kan ske på tre olika sätt: Teckning på beslutsprotokoll (simultanteckning) Teckning på teckningslista Teckning genom betalning Teckning på beslutsprotokoll (simultanteckning)Här sker aktieteckningen direkt på ett stämmoprotokoll som redogör för bes...

arrow_forward
rb

Teckningsoptionsutgivning

Definition Att ge ut teckningsoptioner innebär att ett aktiebolag ger ut värdepapper i form av en utfästelse om rätt att teckna nya aktier i bolaget mot betalning i pengar. Motivet till att använda teckningsoptioner istället för att direkt ge ut aktier kan vara att ge incitament till intressenter,...

arrow_forward
Visar 4011 till 4020 av 5043 träffar.