Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Elektroniskt bankintyg

electronic certificate of bank deposit Ett  Bankintyg kan även lämnas elektroniskt hos Bolagsverket för att visa att aktieägare betalat in aktiekapital vid bolagsbildning eller emissioner. Ett elektroniskt bankintyg får lämnas av banker, kreditmarknadsföretag eller kreditinstitut inom EES som har a...

arrow_forward
rb

Ersättningsutskott

Definition Ersättningsutskottet är ett utskott till styrelsen med uppgift att bereda frågor om löner och ersättningar till ledande befattningshavare i bolaget. Ersättningsutskott ska finnas i börsbolag enligt svensk kod för bolagsstyrning, men är frivilligt i andra bolag. Ersättningsutskottet är e...

arrow_forward
rl

Rök- och kemdykning

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns riktlinjer för hälsoundersökningar och medicinska kontroller.

arrow_forward
rl

Elektromagnetiska fält

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2016:3 om elektromagnetiska fält finns regler som ska skydda arbetstagare mot alla kända direkta och övergående hälso- och säkerhetsrisker när de exponeras för elektromagnetiska fält.

arrow_forward
rm

Selfbilling

arrow_forward
rm

Självkostnadspris

arrow_forward
rm

Städhjälp

Beskattning Momsavdrag medges för inköp i en momspliktig verksamhet. Huvudregeln är att vad som är avdragsgillt vid inkomsttaxeringen också är avdragsgillt vid momsredovisningen men detta gäller inte alltid. En skillnad mot inkomstbeskattningens regler är att avdrag inte medges för anskaffningar so...

arrow_forward
rb

Protokoll på styrelsemöte

arrow_forward
rs

Framtida garantiutgifter

Definition Utgifter för att täcka framtida garantiåtaganden. Lagrum 16 kap. 3-5 §§ IL Kommentar För att täcka risker som är hänförliga till framtida garantiåtaganden vid beskattningsårets utgång ska avdrag göras med ett belopp som sätts av i räkenskaperna. Avdraget ska återföras det följande be...

arrow_forward
rs

Fusionsspärr

Definition Vid en fusion ska det övertagande företaget först det sjätte beskattningsåret dra av fusionsspärrat underskott. Lagrum 37 kap. 24 § IL Kommentar Vid fusion tar övertagande företag över det överlåtande företagets underskott. För att det inte ska gå att kringgå en koncernbidragsspärr ”...

arrow_forward
Visar 4001 till 4010 av 5043 träffar.