Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Särskild löneskatt på pensionskostnader

Löpande bokföring Den särskilda löneskatten på pensionskostnader bokförs normalt inte löpande under året. Utgifter för särskild löneskatt på pensionskostnader kan bokföras på konto 7530 Särskild löneskatt eller på konto 7532 Särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost/7533 Särskild lö...

arrow_forward
rr

Moms

Löpande bokföring Ingående och utgående moms redovisas normalt i kontogrupp 26 Moms och särskilda punktskatter. Ingående och utgående moms bruttoredovisas på kontona 2610-2640 och sammanställs sedan netto för redovisning till Skatteverket på konto 2650 Redovisningskonto för moms. Bokslut Ingående ...

arrow_forward
rr

Tjänstegrupplivförsäkringar (TGL)

Arbetsgivaren kan teckna gruppliv-/tjänstegrupplivförsäkringar för sina anställda, såväl arbetare som tjänstemän. Ofta erläggs premierna för TGL i samband med avgifter till AMF (FORA) eller Alecta. Även Förenade Liv administrerar och debiterar tjänstegrupplivförsäkringar.

arrow_forward
rm

EU-moms

Definition EU är en förkortning av den Europeiska Unionen som är en beteckning för det samarbete som de 28 medlemsländerna har kommit överens om. Fram till 1 december 2009 användes benämningen EG för det område som tillhörde den Europeiska gemenskapens momsområde. När Lissabonfördraget trädde i kr...

arrow_forward
rr

Fond för verkligt värde

Ett företag får redovisa sina finansiella instrument till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § ÅRL. Följande värdeförändringar ska enligt 14 d § redovisas mot en fond för verkligt värde och inte i resultaträkningen: Värdeförändring avseende ett säkringsinstrument och de tillämpade principerna för s...

arrow_forward
rr

Periodiseringsfond

Löpande bokföring Avsättning till periodiseringsfond får enligt dagens regler göras av såväl juridiska som fysiska personer som bedriver näringsverksamhet, dvs. av aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag och enskilda firmor. Periodiseringsfonden ska återfinns i företagets redovisning och bo...

arrow_forward
rr

Försäkringar

Några exempel på försäkringar för företag respektive för företagets anställda: För företaget För anställda Se även uppslagsordet Försäkring i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Fond för utvecklingsutgifter

Bokslut Enligt 4 kap. 2 § ÅRL får aktiebolag och ekonomiska föreningar aktivera utgifter för eget utvecklingsarbete endast under förutsättning att motsvarande belopp överförs från fritt eget kapital till en fond för utvecklingsavgifter som utgör bundet eget kapital. Fond för utvecklingsutgifter får...

arrow_forward
rr

Årets skatt

Bokslutsarbetet för aktiebolag och ekonomiska föreningar avslutas med att företagets skatteskuld/skattefordran beräknas avseende årets inkomstskatt per balansdagen. Skatten är enligt 9 kap. 4 § IL ingen avdragsgill kostnad för företaget. Alla företag, oavsett storlek, som är skattesubjekt ska redov...

arrow_forward
rl

Förmåner

I normalfallet får en anställd ersättning för sitt arbete i form av kontant lön. Det kan dock vara förmånligt för den anställde och för arbetsgivaren att ge ersättning i form av en naturaförmån. Principen är att alla naturaförmåner är skattepliktiga och ska värderas till marknadsvärde. Från den r...

arrow_forward
Visar 31 till 40 av 5043 träffar.