Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Kompensationsledighet

Lag Regler för övertid och mertid finns dels i arbetstidslag (1982:673) dels i kollektivavtal. När det gäller kompensation för övertidsarbete finns reglerna endast i kollektivavtal eller i den anställdes anställningsavtal. Avtal När en anställd som arbetat övertid eller mertid ska kompenseras kan...

arrow_forward
rs

Prisbasbelopp

arrow_forward
rr

Rörelsesegment

K4-regler Ett rörelsesegment är enligt IFRS 8 punkt 5 en del av ett företag som bedriver affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra sig kostnader (inklusive intäkter och kostnader i samband med transaktioner med andra delar av samma företag), vars rörelseresultat regelbundet grans...

arrow_forward
rr

Försäljning av varor

arrow_forward
rs

Felparkering

arrow_forward
rr

Försäljningskostnader

Posten Försäljningskostnader i den funktionsindelade resultaträkningen ska enligt RedR 1 innehålla kostnader som är direkt hänförbara till avyttring av en omsättningstillgång, exklusive kostnader för finansiering och skatter. Försäljningskostnader kan t.ex. inkludera frakt till kund, kreditupplysni...

arrow_forward
rs

Skattefri kapitalvinst

arrow_forward
rs

Marknadsföringsbidrag

Definition Avdrag för att stötta ett utländskt företag i intressegemenskap som själv inte lyckats bära alla sina kostnader. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Utgångspunkten är att alla transaktioner ska ske till marknadspris. Mellan parter i en intressegemenskap måste internprissättning ske på et...

arrow_forward
rr

Företag, BFL

Ett företag är enligt 1 kap. 2 § BFL en fysisk eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt BFL. Ett företaget enligt BFNAR 2013:2 punkt 1.3 är en fysisk eller juridisk person som tillämpar det allmänna rådet.

arrow_forward
rs

Direkta kostnader

Definition Kostnader som är direkt hänförliga till en viss produkt eller order. Kommentar Direkta kostnader är främst det råmaterial och halvfabrikat som används i tillverkningen av en produkt samt löner och andra ersättningar till den personal som deltar i tillverkningen av produkten. I lönekost...

arrow_forward
Visar 3971 till 3980 av 5043 träffar.