Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Tystnadsplikt för revisor

Revisors tystnadsplikt är reglerad i aktiebolagslagen, revisorslagen och i revisorernas yrkesetiska standard. Regleringarna har till viss del olika adressater och olika verkan, men är på ett övergripande plan samstämmiga. Enligt aktiebolagslagen får en bolagsrevisor inte till en enskild aktieägare...

arrow_forward
rb

Uppdelning av aktier

arrow_forward
rb

Upplysningsplikt för bolagsledningen

Bolagsledningens upplysningsplikt gentemot aktieägarna på bolagsstämman behandlas under Frågerätt för aktieägare.

arrow_forward
rb

Upplösning genom konkurs

dissolution by bankruptcy Ett aktiebolag som satts i konkurs är upplöst när konkursen avslutas, om konkursen avslutas utan överskott. Om konkursen skulle avslutats med kvarvarande tillgångar som inte omfattas av konkursen eller om det finns något annat skäl till att initiera ett likvidationsförfa...

arrow_forward
rb

Uppskjuten apport

Definition Uppskjuten apport innebär att en bolagsbildning sker med tillskjutande av kontanter, men att bolaget därefter köper apportegendom från stiftarna. Det är alltså ett sätt att kringgå regelverket kring Apportbildning. Det finns en särskild regel för publika aktiebolag som syftar till att f...

arrow_forward
rb

Uppskjuten bolagsstämma

arrow_forward
rb

Utbetalningsförbudet

Definition Utbetalningsförbudet är ett uttryck för att ett aktiebolags utbetalningar utan motprestation inte får stå i strid med reglerna om former och storlek av Värdeöverföring.

arrow_forward
rb

Utomståendes närvaro på bolagsstämma

Bolagsstämman i ett aktiebolag är ett slutet möte mellan aktieägarna, med ett principiellt förbud för utomstående att närvara. De enda som formellt sett ska närvara är, utöver aktieägare, stämmofunktionärerna och underordnade bolagsfunktionärer (Närvaroplikt på bolagsstämma). Det finns många gång...

arrow_forward
rl

Högsta förvaltningsdomstolen

Regeringsrätten heter idag Högsta förvaltningsdomstolen och är högsta allmänna förvaltningsdomstol. Högsta förvaltningsdomstolen prövar mål som överklagats från kammarrätterna. Alla mål tas inte upp i Högsta förvaltningsdomstolen. Endast sådana där Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstå...

arrow_forward
rl

Ledighet av trängande familjeskäl

Om någon i den anställdes familj eller någon annan närstående, drabbas av sjukdom eller olycksfall, som innebär att den anställde måste vara närvarande, finns möjlighet att vara tjänstledig. Lag Regler för ledigheten finns i lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Ledighete...

arrow_forward
Visar 3901 till 3910 av 5043 träffar.