Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Koncernföretag

Definition Koncernföretag är en beteckning för företag som tillhör samma koncern, det vill säga både moderbolag och dotterföretag är koncernföretag. I dagligt tal används ofta beteckningen ”systerbolag” för bolag med samma moderbolag. Lagar och regler 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) 1 ...

arrow_forward
ra

Medbestämmandeavtal

Definition Ett medbestämmandeavtal är ett kollektivavtal om medbestämmanderätt i frågor som avser ingående och upphörande av anställningsavtal, ledningen och fördelningen av arbetet och verksamhetens bedrivande i övrigt (32 § medbestämmandelagen). Någon skyldighet för avtalsslutande parter att ing...

arrow_forward
rs

Aktieägarkostnader

Definition Kostnader som uppkommer på grund av att man äger aktier. Lagrum 16 kap. 8 § IL Kommentar Aktieägarkostnader är inte avdragsgilla för det bolag som man äger, de är hänförliga till ägaren. Att ta fram ett aktieägaravtal är ett exempel på ägarkostnad som inte kan belasta bolaget utan sk...

arrow_forward
rs

Aktieindexoption

Definition Rätt att erhålla ett kontant belopp som grundar sig på variationen av ett aktieindex. Kommentar De vanligaste aktieindexoptionerna i Sverige är OMX-optioner som bygger på det svenska aktieindexet OMXS30. En aktieindexoption kan avslutas genom kvittning, förfall eller stängning genom ...

arrow_forward
rr

Arkivplan

Arkivplanen utgör en del av ett företags systemdokumentation enligt BFNAR 2013:2 punkt 9.2. Enligt BFNAR 2013:2 punkt 8.3 ska företaget upprätta en arkivplan om det behövs för att kunna överblicka den arkiverade räkenskapsinformationen. Av arkivplanen ska det framgå vad som arkiverats och var det a...

arrow_forward
§

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

arrow_forward
§

Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster

arrow_forward
§

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

arrow_forward
§

Mervärdesskattelag (1994:200)

arrow_forward
§

Lönegarantilag (1992:497)

arrow_forward
Visar 381 till 390 av 5129 träffar.