Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Revisionsberättelse

Definition Revisionsberättelse är den skriftliga redogörelse som revisorn ska lämna efter varje räkenskapsår rörande sitt granskningsarbete i ett bolag, vilken beskriver dels revisorns arbete, dels revisorns iakttagelser. Revisionsberättelsen fungerar som revisorns avrapportering till bolagsstämma...

arrow_forward
rl

Skattedeklaration

Lag I skatteförfarandelagen (2011:1244) som infördes år 2012 ändrades en del definitioner och begrepp. Begreppet skattedeklaration behölls som samlingsbegrepp i skatteförfarandelagen samtidigt som två nya begrepp infördes, nämligen arbetsgivardeklaration och mervärdesskattedeklaration.

arrow_forward
rr

Statliga stöd, statsbidrag

arrow_forward
ra

Positiv särbehandling

Positiv särbehandling är ett uttryck som förekommer inom området för diskriminering, såväl i EU-rätten som i den svenska diskrimineringslagstiftningen. Det finns ingen enhetlig och klar definition av begreppet positiv särbehandling. Allmänt kan sägas att begreppet syftar på åtgärder som innebär at...

arrow_forward
rl

Rast och paus

Rast Lag I arbetstidslag (1982:673) finns regler om avbrott i den dagliga arbetstiden. Ett sådant uppehåll är rasten, under vilken de anställda inte är tvungna att stanna kvar på arbetsstället. Tiden för rasten eller rasterna ingår inte i arbetstiden. Den vanligaste rasten är kanske måltidsrast e...

arrow_forward
rl

Byggbranschen

De som driver företag inom bl.a. bygg- och frisörbranschen måste föra anteckningar i en speciell liggare.

arrow_forward
rl

Synundersökning

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska alla anställda, som arbetar mer än en timme om dagen vid bildskärm, få genomgå en synundersökning på arbetsgivarens bekostnad.

arrow_forward
rr

Tandläkarbesök/tandvård

arrow_forward
rr

Tillbyggnad

Kostnaderna för en tillbyggnad ska läggas till anskaffningsvärdet för byggnaden. Om ägaren själv uppfört eller låtit uppföra tillbyggnaden utgörs tillbyggnadens anskaffningsvärde av de verkliga produktionskostnaderna för uppförandet. Avskrivningstiden räknas från när tillbyggnaden är färdigställd. ...

arrow_forward
rr

Utlandsverksamhet

K3-regler En utlandsverksamhet är enligt punkt 30.10 ett dotterföretag, intresseföretag, joint venture eller filial där rörelsen är registrerad i eller bedrivs i utlandet. K4-regler En utlandsverksamhet är enligt IAS 21 punkt 8 en enhet som är ett dotterföretag, ett intresseföretag, ett samarbetsa...

arrow_forward
Visar 3881 till 3890 av 5129 träffar.