Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Materiell anläggningstillgång, upplysningar ÅRL

Samtliga företag ska enligt 5 kap. 8 § ÅRL för varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 ska upplysningar lämnas om tillgångarnas anskaffningsvärde, tillkommande och avgående tillgångar, överföringar, årets avsk...

arrow_forward
rs

Pensionsstiftelse

Definition Är en av arbetsgivare bildad stiftelse vars uteslutande ändamål är att trygga utfästelse om pension till arbetstagares eller arbetstagares efterlevande. Lagrum 28 kap. 13 § IL Kommentar En pensionsstiftelse är knuten till en eller flera arbetsgivare. Pensionsstiftelsen förvaltar mede...

arrow_forward
rr

Bevara räkenskapsinformation

arrow_forward
rb

Generalklausulerna

Definition Generalklausulerna är en generell inskränkning av bolagsorganens beslutanderätt i aktiebolagslagen. Generalklausulerna anses vara ett uttryck för den associationsrättsliga Likhetsprincipen. Enkelt uttryckt innebär generalklausulerna att inga personer får orimligt gynnas på bolagets eller...

arrow_forward
rr

Fasta tillverkningskostnader

Fasta tillverkningskostnader ingår normalt i produktkalkylering för att fastställa ett anskaffningsvärde för varor som ett företag tillverkar. Det kan också vara fasta kostnader som ingår i att bestämma värdet av en tjänst, ex vis vid prissättning. Vi utgår här från en lagervärdering. Fast tillverk...

arrow_forward
rr

Intäkter, royalty

Royaltyintäkter är en typ av provisionsintäkt för en upphovsman som exempelvis skrivit en bok. Förlaget som ger ut boken och säljer den betalar en royalty till upphovsmannen oftast i ett fast procentbelopp per såld bok. Royaltyintäkter kan också avse patenterade uppfinningar som betalas till upphov...

arrow_forward
rb

Generationsskifte

Definition Ett generationsskifte är en succession av kontroll i ett företag, där kontrollen övergår från den tidigare företagsledaren och majoritetsaktieägaren till någon inom samma familj eller släkt. När dessutom andra alternativ för företagsöverlåtelse än ägarens släkt övervägs används ibland ut...

arrow_forward
rb

Särskild firmatecknare

Definition Särskild firmatecknare är en person som ensam eller tillsammans med annan är bemyndigad av styrelsen att företräda bolaget och teckna bolagets firma. Ett bolag behöver vanligen flera företrädare som kan interagera med omvärlden. Det är opraktiskt att styrelsens samtliga ledamöter ska s...

arrow_forward
rl

Politiska uppdrag

Lag En anställd har rätt till ledighet för offentliga förtroendeuppdrag. I vissa fall måste arbetsgivarens krav på den anställde ge vika för ett intresse av högre ordning. Bestämmelser hittar man i regeringsformen (1974:152) och kommunallag (2017:725). Riksdagsledamöter har grundlagsskyddad rätt ...

arrow_forward
rl

Pensionsstiftelse

Lag Enligt lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. s.k. tryggandelagen kan en arbetsgivare grunda en pensionsstiftelse, som uteslutande har till ändamål att trygga utfästelse om pension till arbetstagare eller arbetstagarens efterlevande. Det får inte avse pensioner som arbetsgivaren...

arrow_forward
Visar 3871 till 3880 av 5043 träffar.