Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Uppehållslön

Avtal Inom vissa avtalsområden, t.ex. för lärare och annan skolpersonal, finns anställda som är lediga under sommarlovet, s.k. uppehållsanställda. För uppehållsanställda använder man inte semesterlagens regler om intjänande av semesterlön. Under sommarledigheten betalas uppehållslön ut. Den har t...

arrow_forward
rb

Uppskjuten bolagsstämma

arrow_forward
rr

Uppställningsform, resultaträkning

arrow_forward
rr

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Händelser som inträffar mellan balansdagen och den dag som årsredovisningen avges ska i vissa fall beaktas i bokslutet och vissa fall upplysas om. Upplysningar Enligt 5 kap. 22 § ÅRL ska företaget lämna upplysningar om det har inträffat händelser av väsentlig betydelse för företaget efter räkenska...

arrow_forward
rr

Huvudman

K4-regler En beskrivning av förhållandet mellan huvudmannen/principalen och ombudet/agenten återfinns i IFRS 15 punkterna B34-B38. Dessa återges nedan. (Någon motsvarande beskrivning finns inte i K3 eller K2.) I punkt B34 anges att när en annan part är delaktig i tillhandahållandet av varor eller t...

arrow_forward
rl

Basbelopp

Varje år fastställer regeringen ett prisbasbelopp, ett förhöjt prisbasbelopp och ett inkomstbasbelopp. De olika basbeloppen speglar till viss del kostnadsläget i landet och styr beräkning av grundavdrag, högsta sjukpenninggrundande inkomst och högsta pensionsgrundande inkomst m.m. PrisbasbeloppUn...

arrow_forward
ra

Timanställning

arrow_forward
rb

Pluralitet

arrow_forward
rl

Nattvila

Lag Bestämmelser om nattvila finns i arbetstidslag (1982:673) samt i EU:s arbetstidsdirektiv. Alla arbetstagare skall ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila). Tiden mellan kl. 00.00-05.00 ska ingå i nattvilan. Avvikelse får göras tillfälligtv...

arrow_forward
rl

Barnbelopp

Från arbetsmarknadsförsäkringarna betalas vid dödsfall ibland ersättning till efterlevande.

arrow_forward
Visar 3861 till 3870 av 5129 träffar.