Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Investeringsverksamhet

Investeringsverksamhet utgörs enligt K3 punkt 7.6 och K2 punkt 21.7 förvärv och avyttringar av anläggningstillgångar samt sådana placeringar som inte omfattas av begreppet likvida medel. Begreppet används i kassaflödesanalysen.

arrow_forward
rr

Invigning

Se uppslagsordet Representation i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Iphone

arrow_forward
rb

Jäv för verkställande direktör

Definition Jäv är en rättslig situation där en person, till exempel verkställande direktör, som utför ett uppdrag, handlägger ett ärende eller fattar beslut där han eller hon har ett eget intresse som kan strida mot bolagets intresse. Jävsreglerna för verkställande direktör och styrelseledamot öve...

arrow_forward
rr

Journalminne

Journalminne är benämning på dokumentation av den löpande registreringen i kassaregistret i elektronisk form, dvs. en behandlingshistorik, se 42 kap. 2 § SFL. Journalminne utgör räkenskapsinformation enligt BFL. Texten i journalminnet ska vara på svenska eller engelska (5 kap. 2 § SKVFS 2014:10).

arrow_forward
rs

Juridisk person

Definition En sammanslutning som har förmågan att förvärva rättigheter och ha skyldigheter. Lagrum 2 kap. 3 § IL

arrow_forward
rr

Kapitalandelslån

Ett kapitalandelslån är enligt 11 kap. 11 § ABL ett lån där det belopp med vilket återbetalning ska ske, det vill säga kapitalbeloppet, helt eller delvis är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning. Kapital...

arrow_forward
rl

Känsliga personuppgifter

Syftet med dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

arrow_forward
rr

Kapitalrabatter

Ett företag som behöver låna pengar kan t.ex. låna i bank eller ge ut - emittera - skuldebrev. I det senare fallet uppkommer merkostnader för företaget om lånet tas upp till en kurs som understiger den till vilket lånet ska lösas in. Parterna kanske som ett alternativ till högre ränta ha avtalat om...

arrow_forward
rs

Kapitaltillgång

Definition Är andra tillgångar i näringsverksamheten än: - lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar, - inventarier, - patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter. Lagrum 25 kap. 3 § IL Kommentar Klassificeringen av tillgån...

arrow_forward
Visar 3851 till 3860 av 5043 träffar.