Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Konferenstjänst

arrow_forward
rr

Retroaktiv tillämpning

Retroaktiv tillämpning är enligt K3 kapitel 10 tillämpning av en ny redovisningsprincip på transaktioner samt andra händelser och förhållanden som om denna princip alltid hade tillämpats.

arrow_forward
rb

Uppskjuten bolagsstämma

arrow_forward
rr

Förlängt räkenskapsår

När bokföringsskyldigheten inträder eller räkenskapsåret läggs om får räkenskapsåret utsträckas till att omfatta högst 18 månader, se 3 kap. 3 § BFL.

arrow_forward
rr

Sammansatta finansiella instrument

Sammansatta finansiella instrument är enligt K3 punkt 11.61 finansiella instrument som består av en fordran eller en skuld i kombination med ett eller flera derivatinstrument, exempelvis ett konvertibelt skuldebrev som består av en lånedel och en konverteringsrätt till aktier (option).

arrow_forward
rr

Värdeöverföring

Se uppslagsordet Värdeöverföring i Rätt Bolagsrätt.

arrow_forward
rl

Lägsta föräldrapenning

Föräldrar kan idag få totalt 480 dagar med föräldrapening. Lägsta föräldrapenning är den s.k. grundnivån, det vill säga 250 kronor per dag.

arrow_forward
rr

Bokföringsskyldighet enligt BFL

En juridisk person i form av aktiebolag, kommanditbolag och andra handelsbolag samt ekonomiska föreningar (inklusive bostadsrättsföreningar) är enligt 2 kap. BFL alltid bokföringsskyldig för hela sin verksamhet. Ideella föreningar, registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av ...

arrow_forward
rr

Balansräkning K4 (IFRS)

K4-regler Företag som tillämpar IFRS ska vid upprättande av koncernens finansiella rapporter följa IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer som förtydligar att det är uppställningsformerna i ÅRL som ska tillämpas. Inom IFRS använd...

arrow_forward
rr

Bokföringsskyldighet enligt SL

En stiftelse som inte är bokföringsskyldighet enligt BFL är bokföringsskyldig enligt stiftelselagen. Enligt 3 kap. 2 § SL ska stiftelsen i så fall fortlöpande föra räkenskaper över in- eller utbetalda belopp (dvs. en kontantmetod). Det ska finnas verifikationer för alla in- och utbetalningar. En st...

arrow_forward
Visar 3841 till 3850 av 5129 träffar.