Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Emittent

Med emittent avses en fysisk eller juridisk person som regleras av offentlig rätt eller privaträtt, annat än en stat, vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad. I det fall det förekommer depåbevis upptagna till handel på en reglerad marknad anses emittenten vara den som emitte...

arrow_forward
rr

Fakturadatummetoden

Moms för bygg- och anläggningstjänster kan numera redovisas enligt den s.k. fakturadatummetoden. Vid tillämpning av denna metod gäller följande för fakturering och momsredovisning: Moms ska redovisas i den period då tjänsterna och varorna faktureras. Om företaget får betalt innan fakturan utfärda...

arrow_forward
rr

Fraktsedel

Företag som sänder varor med järnväg måste fylla i en fraktsedel. Den innehåller bl.a. transportinstruktioner och övriga uppgifter om godstransporten. Vid sjötransporter kallas fraktsedeln för konossement (bill of lading). Konossementet har stor betydelse vid remburs. Fraktsedeln utgör bevis för a...

arrow_forward
rr

Fritt vivre

Löpande bokföring Med ”fritt vivre” avses kombinationen fri kost och fri bostad. Kostnader för förmåner till anställda bokförs normalt på konto 7380. Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Företag för särskilt ändamål

Begreppet avser när ett företag som är bildat för att uppnå ett begränsat och väldefinierat syfte. Ett sådant företag kan vara bildat t.ex för att genomföra ett leasingavtal, ett forskning- eller utvecklingsprojekt eller en värdepapperisering av finansiella tillgångar. Se punkt 9.3 i K3. Ett företa...

arrow_forward
rr

Gardiner, persienner

arrow_forward
rr

Hushållsarbete

HUS-avdrag är ett samlingsbegrepp för skattereduktion för hushållsnära tjänster/hushållsarbeten (s.k. RUT - rengöring, underhåll och tvätt) och ROT-tjänster/arbeten, dvs. reparation/renovering, om- och tillbyggnad. Från och med den 1 januari 2020 är det krav på elektronisk betalning för rätt till H...

arrow_forward
rr

Huvudman

K4-regler En beskrivning av förhållandet mellan huvudmannen/principalen och ombudet/agenten återfinns i IFRS 15 punkterna B34-B38. Dessa återges nedan. (Någon motsvarande beskrivning finns inte i K3 eller K2.) I punkt B34 anges att när en annan part är delaktig i tillhandahållandet av varor eller t...

arrow_forward
rr

Häradsallmänning

En häradsallmänning tillhör ägarna av fastigheter inom häradet ”satta i mantal” (ett gammalt mått för beskattning) eller enligt fastighetsbildningen bestämt är förenad rätt delaktighet i allmänningen. Häradsallmäningen är en slags samfällighetsförening och träffas därmed av de särbestämmelser som ...

arrow_forward
rr

Implicit ränta i leasingavtal

Leasingavtalets implicita ränta är, enligt K3 punkt 20.7, den diskonteringssats som för leasegivaren vid leasingavtalets ingående resulterar i att summan av nuvärdet av minimileasavgifterna och ej garanterat restvärde överensstämmer med summan av det verkliga värdet för det leasade objektet, och le...

arrow_forward
Visar 3841 till 3850 av 5043 träffar.