Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Arbetsintyg

När en person slutar sin anställning brukar ett arbetsintyg eller ett arbetsbetyg skrivas ut. Om anställningen varat under längre tid ska ett betyg med omdömen och vitsord lämnas. Det finns ingen speciell lag som reglerar när och hur man ska lämna betyg eller intyg. I vissa kollektivavtal finns doc...

arrow_forward
rr

Arkivplan

Arkivplanen utgör en del av ett företags systemdokumentation enligt BFNAR 2013:2 punkt 9.2. Enligt BFNAR 2013:2 punkt 8.3 ska företaget upprätta en arkivplan om det behövs för att kunna överblicka den arkiverade räkenskapsinformationen. Av arkivplanen ska det framgå vad som arkiverats och var det a...

arrow_forward
§

Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar

arrow_forward
§

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

arrow_forward
§

Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

arrow_forward
§

Mervärdesskattelag (1994:200)

arrow_forward
rm

Artist

Man brukar säga att kulturmomsen är 6 %. Sanningen är att kulturområdet omfattas av en stor mängd olika momsregler och skattesatser. En artist kan exempelvis behöva hantera momsen på ersättningar i form av gage, royalty eller biljettintäkter. Lagrum 3 kap. 11 § 1 p, 7 kap. 1 § 3 st. och 5 kap. 5-...

arrow_forward
rs

Aktieägarkostnader

Definition Kostnader som uppkommer på grund av att man äger aktier. Lagrum 16 kap. 8 § IL Kommentar Aktieägarkostnader är inte avdragsgilla för det bolag som man äger, de är hänförliga till ägaren. Att ta fram ett aktieägaravtal är ett exempel på ägarkostnad som inte kan belasta bolaget utan sk...

arrow_forward
rs

Anläggning på allmän mark

Definition Väg eller annat markarbete som bekostats på allmän mark. Lagrum 19 kap. 26-29 §§ IL och 20 kap. 9 § IL Kommentar I samband med att en fastighetsägare uppför en byggnad förekommer det att fastighetsägaren är med och bekostar vägar eller andra anläggningar utanför fastigheten. Fastigh...

arrow_forward
rs

Arbetsmåltider

Definition En måltid som arbetsgivaren bekostar i direkt anslutning till ett arbetsmöte. Kommentar Arbetsgivaren kan bjuda de anställda på en måltid skattefritt i samband med intern representation, t.ex. vid informationsmöten eller planeringskonferenser. Exempel på informationsmöten är när arbets...

arrow_forward
Visar 371 till 380 av 5129 träffar.