Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Balansräkning K4 (IFRS)

K4-regler Företag som tillämpar IFRS ska vid upprättande av koncernens finansiella rapporter följa IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer som förtydligar att det är uppställningsformerna i ÅRL som ska tillämpas. Inom IFRS använd...

arrow_forward
rr

Bokföringsskyldighet enligt SL

En stiftelse som inte är bokföringsskyldighet enligt BFL är bokföringsskyldig enligt stiftelselagen. Enligt 3 kap. 2 § SL ska stiftelsen i så fall fortlöpande föra räkenskaper över in- eller utbetalda belopp (dvs. en kontantmetod). Det ska finnas verifikationer för alla in- och utbetalningar. En st...

arrow_forward
rb

Bolagsstämma

Definition Bolagsstämma är ett möte där aktieägarna samlas för att fatta beslut om bolaget. En bolagsstämma är öppen för alla aktieägare. Bolagsstämmans roll i bolagsstyrningBolagsstämman har rollen som högsta beslutande organ i aktiebolaget. Stämmans beslut är inte underställda andra bolagsorga...

arrow_forward
rr

Bonuscheckar

Inom hotellbranschen är det vanligt att man säljer bonuscheckar (t.ex. i block om 10-12 st.) till företag för att knyta dessa närmare till sig (jfr frequent flyer-rabatter). Checkarna kan användas för att få rabatt på t.ex. hotellövernattning vilket innebär att checkarna representerar ett betalning...

arrow_forward
rr

Bostadsrättslägenhet

Enligt 1 kap. 6 § BRL avses med en bostadsrättslägenhet en lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. En lokal är en annan lägenhet än bostadslägenhet.

arrow_forward
rr

Delägarfastighet

En delägarfastighet är enligt 1 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter en fastighet som har del i samfällighet.

arrow_forward
rl

Deltidsarbete

När en deltidsanställd arbetar utöver sitt arbetstidsmått kallas detta mertid.

arrow_forward
rr

Deponiskatt

arrow_forward
rr

Digital inlämning av årsredovisning

I juli 2016 fick Bolagsverket i uppdrag av regeringen att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. Våren 2018 öppnades e-tjänsten för de aktiebolag som följer regelverket K2. Den 9 februari 2019 öppnade Bolagsverket möjligheten för de aktiebolag som följer regelverket K3 att lämn...

arrow_forward
ra

Ekonomiskt skadestånd

arrow_forward
Visar 3771 till 3780 av 5129 träffar.