Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Inkomst av näringsverksamhet

Definition Förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Lagrum 13 kap. 1 § IL Kommentar Inkomst av näringsverksamhet är ett av tre inkomstslag. De övriga är inkomst av tjänst och inkomst av kapital. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och s...

arrow_forward
rs

Lantbruksenhet

Definition Näringsfastighet som består av brukningsmark. Lagrum 4 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen 13 kap. 1 § 3 st IL Kommentar En lantbruksenhet är enligt fastighetstaxeringslagen en taxeringsenhet som omfattar ekonomibyggnad, åkermark, betesmark, produktiv skogsmark med avverkningsrestrikt...

arrow_forward
rl

Utlandsresa

En anställd som reser i arbetet kan behöva olika typer av vaccinationer beroende på var i världen resan går.

arrow_forward
rb

Ombud på bolagsstämma

Definition Ombud är en person som fått i uppdrag av en aktieägare att rösta och utöva andra aktierättigheter vid bolagsstämma. Rätten för aktieägare att kunna företrädas av ett ombud vid bolagsstämman får inte inskränkas av bolaget, inte heller kan bolaget begränsa aktieägarens rätt att fritt välja...

arrow_forward
rs

Beskattningsbar förvärvsinkomst

Definition Inkomst som ligger till grund för beskattningen. Lagrum 1 kap. 5 § IL Kommentar Det är bara fysiska personer som har en beskattningsbar förvärvsinkomst, juridiska personer har en beskattningsbar inkomst. I den beskattningsbara förvärvsinkomsten ingår både näringsverksamhet och inko...

arrow_forward
rs

Enkel tomtrörelse

Definition En verksamhet där man har sålt mer än 15 tomter under en tioårsperiod. Lagrum 27 kap. 11-17 §§ IL Kommentar Om en fysisk person säljer en tomt är huvudregeln att beskattningen ska ske i inkomst av kapital. Beskattningen i inkomst av kapital är väsentligt lägre än för inkomst av närin...

arrow_forward
rr

Teckningsrättsbevis/teckningsrätter

Varje akties andel vid en nyemission utgör en teckningsrätt. Vid t.ex. en nyemission till emissionskursen 1:4 ger fyra teckningsrätter tillsammans med en viss summa pengar en ny aktie. Teckningsrätter bokförs inte, varken hos utställaren eller mottagaren, eftersom teckningsrätten vid utställandet i...

arrow_forward
ra

Utläggning av arbete

Definition Det är inte ovanligt att arbetsgivare lägger ut en del av sin verksamhet på ett annat företag eller en annan näringsidkare. Ett sådant samarbete kan ske i form av entreprenadavtal eller uppdragsavtal men också genom inlåning eller inhyrning av arbetskraft från ett annat företag. Som exem...

arrow_forward
rr

IFRS-förordningen

IFRS-förordningen är en allmän benämning på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder.

arrow_forward
rl

Elektronisk körjournal

arrow_forward
Visar 3721 till 3730 av 5129 träffar.