Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Kapitaltillskott

Definition Ökar eget kapital utan att företaget gjort någon motprestation, kan komma även från andra än aktieägaren. Kommentar Begreppet kapitaltillskott används i reglerna om underskott för att avgöra om hela eller delar av föregående beskattningsårs underskott ska reduceras med en beloppsspärr....

arrow_forward
rs

Ersättningsbostad

arrow_forward
rs

Handel med fastigheter

Definition Verksamhet som går ut på att köpa och sälja fastigheter med vinstsyfte. Lagrum 27 kap. IL Kommentar I 27 kapitlet IL finns regler som gäller för dem som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Det finns ingen särskild definition för vad som avses med handel med fastigh...

arrow_forward
rs

Ränteavdragsbegränsningsregler

Definition Begränsar möjligheten att få positiva skatteeffekter genom att flytta resultat genom räntebetalningar. Lagrum 24 kap. 16-20 §§ IL Kommentar Den 1 januari 2019 infördes förändrade ränteavdragsbegränsningsregler. Det är när två företag är i intressegemenskap med varandra som räntor kan...

arrow_forward
rs

Verksam i betydande omfattning

Definition En person anses som verksam i betydande omfattning om hans eller hennes arbetsinsatser har påtaglig betydelse för vinstgenereringen i företaget. Lagrum 57 kap. 4 § IL Kommentar Av förarbetena framgår att företagsledare och andra ledande befattningshavare regelmässigt är att anse som ...

arrow_forward
rs

Sparat fördelningsbelopp

arrow_forward
rs

Delägarbeskattad utländsk juridisk person

Definition En utländsk juridisk person, som enligt intern rätt i det land den har sitt säte, beskattas hos delägarna. Lagrum 5 kap. 2 a § IL Kommentar En delägarbeskattad utländsk juridisk person är begränsat skattskyldig, det innebär att t.ex. ett fastighetsinnehav leder till att det uppkomme...

arrow_forward
rs

Makar och sambor

Lagrum 2 kap. 20 § IL Kommentar I inkomstskattelagen ska bestämmelser om makar också tillämpas på sambor som tidigare har varit gifta med varandra eller som har eller har haft gemensamma barn. Med barn avses även styvbarn och fosterbarn.

arrow_forward
rs

Omstämpling av aktier

Definition Genom anmälan till Bolagsverket kan en aktie av ett visst slag omvandlas till ett annat slag. Lagrum 44 kap. 3 § IL Kommentar En röststark A-aktie kan omstämplas till att bli en B-aktie genom en omvandling. Även preferensaktier kan stämplas om till vanliga aktier. Normalt sett är e...

arrow_forward
rm

Bolagskostnader

arrow_forward
Visar 3711 till 3720 av 5129 träffar.