Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Latent skatt

arrow_forward
rr

Linjär avskrivning

K4-regler Linjär avskrivning beskrivs i IAS 16 punkt 62 som ett fast avskrivningsbelopp över nyttjandeperioden om inte tillgångens restvärde ändras.

arrow_forward
rr

Lokaltillbehör

Företagets utgifter för taklampor, vägglampor, gardiner, heltäckningsmattor etc. kan bokföras som lokaltillbehör enligt nedan - men även som förbrukningsinventarier eller anläggningstillgångar (maskiner och inventarier - inköp) beroende på belopp och nyttjandeperiod. Om näringsverksamheten bedrivs ...

arrow_forward
rr

Lån till aktieägare

Lån till aktieägare regleras i 21 kap. ÅRL. Se förbjudna lån för mer information. Här behandlas posten Lån till aktieägare eller närstående som ska särredovisas i balansräkningen. Löpande bokföring Lån till aktieägare redovisas normalt på konto 1360 Lån till delägare eller närstående enligt ABL, l...

arrow_forward
rr

Marginell låneränta

Den räntesats som leasetagaren enligt K3 punkt 20.8 skulle ha betalat enligt ett motsvarande leasingavtal benämns marginell låneränta. Den marginella låneräntan används när ett företag inte känner till den implicita räntan på ett leasingavtal.

arrow_forward
rs

Oberoende representant

Definition En som bedriver verksamhet utan att använda fullmakt, till exempel en mäklare eller kommissionär. Lagrum 2 kap. 29 § IL Kommentar Om någon förmedlar kontakter mellan köpare och säljare utan att själv, genom fullmakt, binda köparen, är denne en oberoende representant. Det finns då int...

arrow_forward
rs

Omsättningstillgångar

arrow_forward
rs

Oriktig uppgift

Definition En uppgift till ledning för beskattningen som har lämnats eller utelämnats, där det klart framgår att uppgiften är felaktig. Lagrum 49 kap. 5 § SFL Kommentar Även om det klart framgår att en lämnad uppgift är felaktig måste ytterligare en prövning göras för att man ska kunna konstate...

arrow_forward
rs

Oäkta koncern

Definition En fysisk person som kontrollerar mer än hälften av rösterna i två eller flera företag. Kommentar Begreppet oäkta koncern finns varken i aktiebolagslagen eller inom skatterätten. Däremot är det vanligt förekommande att en fysisk person kontrollerar två eller flera bolag och då används...

arrow_forward
rs

Parkeringsförmån

Definition Fri parkering vid arbetsplatsen eller i arbetsgivarens garage. Lagrum 61 kap. 2 § IL Kommentar Fri parkering vid arbetsplatsen är en skattefri förmån för den som har förmånsbil. För den som har egen bil är det däremot en skattepliktig förmån som ska värderas till marknadsvärdet. Arbe...

arrow_forward
Visar 3701 till 3710 av 5043 träffar.