Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

K-årsbokslut

BFN har gett ut ett allmänt råd BFNAR 2017:3 Årsbokslut (K ÅB) som ska tillämpas av företag som enligt BFL ska upprätta ett årsbokslut. De företag som enligt BFL kan upprätta ett förenklat årsbokslut kan istället välja K1-regelverken om de är enskilda näringsidkare eller en ideell förening. K ÅB sk...

arrow_forward
ra

Tvåmånadersregeln

Vid uppsägning på grund av personliga skäl måste arbetsgivaren som steg ett uppfylla den s.k. månadsregeln i 7 § anställningsskyddslagen. Denna regel innebär att arbetsgivaren inte får grunda en uppsägning enbart på förhållanden eller händelser som arbetsgivaren känt till mer än två månader innan h...

arrow_forward
rr

Aktiverat arbete för egen räkning

Om företaget själv tillverkat en anläggningstillgång eller haft utvecklingsutgifter kan värdet av det egna arbetet aktiveras, dvs. tas upp som en tillgång i balansräkningen. Det kan både gälla materiella och immateriella anläggningstillgångar och avse såväl byggnader, maskiner, inventarier som bala...

arrow_forward
rr

Aktiekapital

Ett aktiebolag kan antingen vara privat eller publikt. Lägsta nivån på aktiekapitalet i ett privat aktiebolag är från och med den 1 januari 2020 25 000 kr och för ett publikt bolag 500 000 kr, aktiebolag. Enligt 1 kap. 4 § ABL ska aktiekapitalet vara bestämt i bolagets redovisningsvaluta. Av 4 kap...

arrow_forward
rr

Aktiebolag

Aktiebolag är en juridisk person, dvs. bolaget kan ha egna fordringar och skulder och sluter avtal i bolagets namn. Aktiebolag är även skattesubjekt, vilket innebär att bolaget lämnar egen inkomstdeklaration och själv beskattas för vinsten, årets skatt. I ett enmansaktiebolag räknas ägaren som anst...

arrow_forward
rr

AFA

arrow_forward
rr

Avgångsvederlag

Avgångsvederlag kan utbetalas till personal som tvingats sluta på grund av nedläggning eller avyttring av t.ex. en filial. Även chefspersoner/vd kan i anställningsavtalet ha inskrivet att avgångsvederlag ska utbetalas om de tvingas sluta på företaget - eftersom lagen (1982:80) om anställningsskydd ...

arrow_forward
rr

Garanti

Företag som lämnar garantiutfästelser på sina produkter och tjänster har en legal förpliktelse som behöver beaktas i bokslutet. Det finns även en rätt till skattemässigt avdrag för framtida garantiförpliktelser. Löpande bokföring Garantiavsättningar görs normalt inte i den löpande bokföringen uta...

arrow_forward
rl

Semesterskuld

Värdet av den intjänade, kvarvarande och sparade semestern utgör en skuld som arbetsgivaren har till den anställde. Semesterskulden förändras vartefter de anställda tar ut semester och vartefter semester tjänas in. Värdet på semesterskulden läggs in i företagets balansräkning. Förändringen av seme...

arrow_forward
ra

Arbetsbrist

Definition Att det råder brist på arbetsuppgifter inom ett företag är en av flera situationer då det ur ett juridiskt perspektiv anses föreligga arbetsbrist. Arbetsbrist anses föreligga även om det finns arbetsuppgifter men arbetsgivaren inte ur ett företagsekonomiskt perspektiv vill eller kan behå...

arrow_forward
Visar 361 till 370 av 5043 träffar.