Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Fastställande årsredovisning

Enligt 7 kap. 11 § ABL ska årsredovisningen fastställas på ordinarie bolagstämma, s.k. årstämma. Årsredovisningen fastställas genom att resultat- och balansräkningar fastställes. I den händelse årsredovisningen innehåller en koncernresultat- och koncernbalansräkning ska även dessa fastställas. Även...

arrow_forward
rb

Företrädesemission

Definition Företrädesemission innebär att ett aktiebolag ger ut värdepapper med Företrädesrätt för aktieägare. Motsatsen till företrädesemission är Riktad emission.

arrow_forward
rr

Grundbokföring

En grundbokföring visar bokföringsposterna i registreringsordning. Enligt 5 kap. 1 § BFL är inte bokföringsskyldigheten fullgjord förrän bokföringsposterna, framför allt affärshändelserna, kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring).

arrow_forward
rr

Höginflationsländer

Höginflationsländer är länder som präglas av hyperinflation. K3-regler Enligt kapitel 31 saknas bestämmelser om höginflationsländer i K3. Den anledning som anges är att varken SEK eller Euro är höginflationsvalutor. Vid omräkning av en utlandsverksamhet i ett höginflationsland ska punkt 30.13 til...

arrow_forward
rb

Inlösen på begäran av minoriteten

Det finns många situationer när minoritetsaktieägare kan få sina rättigheter och möjligheter åsidosatta av majoritetsaktieägare. Minoriteten kan bli utsatt för majoritetsmissbruk på grund av den bolagsrättsliga Majoritetsprincipen genom till exempel utsvältning, urkramning och utfrysning, Minorit...

arrow_forward
rr

Kassaflödessäkring

K3-regler I K3 kapitel 11 och 12 definieras inte kassaflödessäkringar men däremot anges i punkterna 11.47 och 12.57 att mycket sannolika prognosticerade transaktioner och ej redovisade bindande åtaganden kan identifieras som säkrade poster. K2-regler K2 tillåter inte redovisning av kassaflödessäkr...

arrow_forward
rl

Ledighet av trängande familjeskäl

Om någon i den anställdes familj eller någon annan närstående, drabbas av sjukdom eller olycksfall, som innebär att den anställde måste vara närvarande, finns möjlighet att vara tjänstledig. Lag Regler för ledigheten finns i lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Ledighete...

arrow_forward
rl

Löneartsplan

Det finns ett stort antal lönesystem från olika leverantörer. Lönesystemen är av olika storlek och anpassade för olika branscher och organisationer. De flesta lönesystem är uppbyggda med likartade funktioner och register, t.ex. register över anställda. Det register som man kan kalla ”hjärtat” i l...

arrow_forward
ra

Rättegångskostnad

Definition Det kostar normalt mycket pengar att processa inför domstol. I sådana fall svarar visserligen staten för kostnaderna för domarnas löner, lokalkostnader och kostnader som sammanhänger med domstolens administration. Övriga kostnader, såsom arvodet till ombudet, utlägg för vittnen och kostn...

arrow_forward
rr

Rörelseförvärv

Rörelseförvärv är enligt K3 punkt 19.2 en transaktion eller annan händelse i vilken en förvärvare får det bestämmande inflytandet över en eller flera verksamheter/rörelser (de förvärvade enheterna).

arrow_forward
Visar 3671 till 3680 av 5129 träffar.