Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Noterade företag

Noterade företag är en vanlig benämning på företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad. För närvarande avses Nasdaq Stockholm samt NGM Equity. Dessa företag måste enligt den så kallade IAS-förordningen tillämpa IFRS i sin koncernredovisning. De ska också till...

arrow_forward
rb

Delningsvederlag

Delningsvederlaget är ersättningen till aktieägarna i det överlåtande bolaget. Delningsvederlaget kan vara aktier i övertagande bolag eller kontanter. Om vederlaget innehåller en kontantdel måste dock minst hälften av det sammanlagda värdet utgöras av aktier i övertagande bolag. Vederlaget måste va...

arrow_forward
rr

Balansomslutning

Med balansomslutning avses det summerade beloppet på balansräkningens tillgångssida och utgör det samlade redovisade värdet på företagets tillgångar. Beloppet är lika stort som det nedräknade beloppet på balansräknings skuldsida (dvs. summa skulder, avsättningar och eget kapital).

arrow_forward
rb

Bolagssekreterare

I utländsk bolagsrätt förekommer ibland en permanent inrättad roll som bolagssekreterare med uppgift att bland annat se till att styrelsearbetet sköts och dokumenteras på det sätt som förutsätts enligt lag och andra bestämmelser. I svensk bolagsrätt saknas en fast roll som bolagssekreterare. Det ha...

arrow_forward
rb

Betydande inflytande

Definition Betydande inflytande innebär att ett företag har minst 20 % av rösterna för samtliga andelar i en juridisk person. Betydande inflytande är en redovisningsterm som saknar bolagsrättslig betydelse. Inom redovisningen är ett företag ett så kallat Intresseföretag om ett annat företag äger...

arrow_forward
rl

Endagstraktamente

Lag Regler för avdragsrätt för fördyrade levnadskostnader vid tjänsteresa finns i inkomstskattelag (1999:1229). Traktamentet ska alltså täcka de merkostnader den anställde har haft i samband med sin tjänsteresa. Den anställde skulle, om han betalar de här kostnaderna själv, ha avdragsrätt i sin ink...

arrow_forward
rr

Enhetlighet, principen om

Samma eller enhetliga principer ska enligt 2 kap. 4 § ÅRL tillämpas för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna ska konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat. (Benämns också Principen om konsekvens.)

arrow_forward
rb

Faktisk företrädare

Definition Faktisk företrädare kallas en person som har ett betydande intresse och ett bestämmande inflytande i ett bolag eller annan juridisk person utan att vara legal företrädare. Den faktiska företrädaren är en person som finns vid sidan av eller bakom den legala företrädaren för en juridisk ...

arrow_forward
rb

Frivillig likvidation

Definition Frivillig likvidation innebär en kontrollerad avveckling av ett aktiebolag genom att bolagsstämman självmant fattar beslut om att upplösa företaget. Likvidationen innebär att bolagets verksamhet avvecklas samt att tillgångarna realiseras, skulderna betalas och att överskottet fördelas (s...

arrow_forward
ra

Husligt anställda

Med hemarbetare kan även avses arbete inom någons hushåll. Det kan röra sig om en arbetstagare som är anställd hos en arbetsgivare för att utföra hushållsnära tjänster i arbetsgivarens hem. Enligt anställningsskyddslagen undantas vissa grupper från lagens tillämpningsområde. Ett av dessa undantag a...

arrow_forward
Visar 3661 till 3670 av 5129 träffar.