Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Naturläkemedel

Den reducerade skattesatsen 12% ska användas när ett företag säljer livsmedel som avses i livsmedelslagen (2006:804). Mat, dryck (inklusive dricksvatten) eller andra ämnen eller produkter, bearbetade, delvis bearbetade eller obearbetade, som är avsedda att eller rimligen kan förväntas att förtäras ...

arrow_forward
rs

Nollkupongare

Definition Diskonteringspapper med lång löptid. Lagrum 48 kap. 3 § IL Kommentar En nollkupongare är ett diskonteringspapper, dvs. ett räntebärande värdepapper, med lång löptid som emitteras till en kurs som understiger nominellt belopp. Diskonteringspapper har en löptid på högst ett år. Om löpt...

arrow_forward
rr

Normgivning

Normgivning sker av normgivande organ. Normgivning kan ske genom lagstiftning. Det normgivande organet är då Sveriges Riksdag. Tolkning av svensk redovisningslagstiftning är också en normgivning av normgivande organ såsom Bokföringsnämnden och Rådet för finansiell rapportering.

arrow_forward
rm

Nya transportmedel

Definition Utöver begreppet personbil har momsen en definition av nya transportmedel. Med nytt transportmedel avses följande: motordrivna marktransportmedel (t.ex. en bil) som är avsedda för transporter till lands av personer eller varor och som har en motor med en cylindervolym om mer än 48 kubi...

arrow_forward
rl

Nybilspris

Nybilspriset är det listpris som fastställts av Skatteverket. Det priset finner man bl.a. på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se.

arrow_forward
rm

Oäkta kommissionärsföretag

Definition Det finns skattemässigt ett slags kommissionärsförhållande som regleras i 36 kap. 3 § inkomstskattelagen. Med kommissionärsföretag i det avseendet förstås att ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening driver verksamhet i eget namn uteslutande för ett eller flera andra bol...

arrow_forward
rr

Obeskattade reserver

Postens Obeskattade reserver i balansräkningen utgörs av de civil- och skatterättsliga bokslutsdispositioner företaget gjort i årsbokslutet/årsredovisningen i syfte att påverka det redovisade resultatet i resultaträkningen och där skattelagstiftningen kräver att detta återspeglas i redovisningen (m...

arrow_forward
rs

Obegränsat skattskyldig

Definition En fysisk eller juridisk person som är skattskyldig i Sverige för samtliga inkomster. Lagrum 3 kap. 3-16 §§ och 6 kap. 3-6 §§ IL Kommentar Att vara obegränsat skattskyldig innebär att samtliga inkomster både i Sverige och utomlands kan beskattas i Sverige. För fysiska personer finn...

arrow_forward
rs

Oäkta koncern

Definition En fysisk person som kontrollerar mer än hälften av rösterna i två eller flera företag. Kommentar Begreppet oäkta koncern finns varken i aktiebolagslagen eller inom skatterätten. Däremot är det vanligt förekommande att en fysisk person kontrollerar två eller flera bolag och då används...

arrow_forward
rs

Oberoende representant

Definition En som bedriver verksamhet utan att använda fullmakt, till exempel en mäklare eller kommissionär. Lagrum 2 kap. 29 § IL Kommentar Om någon förmedlar kontakter mellan köpare och säljare utan att själv, genom fullmakt, binda köparen, är denne en oberoende representant. Det finns då int...

arrow_forward
Visar 3651 till 3660 av 5043 träffar.