Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Språk - språkkrav

Att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på ett visst språk kan ofta vara ett krav som uppställs för anställning. Dock kan detta krav ibland ses som diskriminerande, antingen direkt eller indirekt. Enligt diskrimineringslagen får inte en arbetsgivare missgynna en arbetssökande eller en arbetstag...

arrow_forward
ra

Socialförsäkringsbalk

Socialförsäkringsbalken, som trädde ikraft den 1 januari 2011, ersatte ett trettiotal tidigare lagar på området, som till exempel lagen om allmän försäkring och lagen om arbetsskadeförsäkring. Socialförsäkringsbalken omfattar socialförsäkringsförmåner som handläggs av till exempel Försäkringskassan...

arrow_forward
ra

Ställningsfullmakt

arrow_forward
ra

Styrelserepresentation

Den arbetsrättsliga lagstiftningen innehåller olika former av medinflytande för de fackliga organisationerna. Detta inflytande kan bestå i en rätt till förhandling, en rätt att få information eller en rätt att vara representerad i något beslutande organ. Ett exempel på det sistnämnda är rätten att...

arrow_forward
ra

Svenskundervisning för invandrare

Regler om svenskundervisning för invandrare (sfi) finns i skollagen. Sfi syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Det är kommunen som ansvarar för att sfi anordnas. Utbildningen anordnas som kurser. För att få delta i sfi krävs att...

arrow_forward
ra

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv bildades våren 2001 genom att Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) och Industriförbundet överfördes till en helt ny organisation, Föreningen Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv företräder företagen i Sverige och vill öka förståelsen för företagens verklighet och verka för att...

arrow_forward
ra

Föräldrapenning

Reglerna om föräldrapenning finns i avdelning B i socialförsäkringsbalken. Lagen använder uttrycket föräldrapenningförmåner som en samlande beteckning för de två former av föräldrapenning som finns, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Reglerna om föräldrapenning har nära samband med reg...

arrow_forward
rr

Realisationsprincipen

Realisationsprincipen innebär att endast intäkter som konstaterats under räkenskapsåret får tas med i resultatet (2 kap. 4 § första stycket 3 ÅRL). Huvudprincipen i kap 23 i K3 är att intäkter från varuförsäljning ska redovisas i de fall följande tre kriterier är uppfyllda: − när risker och rätti...

arrow_forward
ra

Företagsledning

Med ett företags ledning avses normalt styrelsen i bolaget, det vill säga de personer som är registrerade som styrelseledamöter eller suppleanter i ett aktiebolag. Ledningen kan dock utgöras av en vidare krets än just styrelsen. I andra bolagsformer, såsom till exempel kommanditbolag och handelsbol...

arrow_forward
ra

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för de företag som har ekonomiska problem men som på sikt har en möjlighet att överleva. Företaget eller borgenären kan ansöka i domstol om rekonstruktion. Om domstolen beviljar rekonstruktionen utser de en rekonstruktör. I en företagsrekonstruk...

arrow_forward
Visar 3641 till 3650 av 5043 träffar.