Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Minoritetsbeslut på bolagsstämma

Rätten för minoriteten att fatta vissa beslut för bolaget på en bolagsstämma är en del av de många regler som syftar till att skapa ett Minoritetsskydd i aktiebolag. Minoritetsbeslut är en form av Kvorumregler. Genom Röstvärdesdifferens, det vill säga att antalet röster kan skilja mellan olika akti...

arrow_forward
rb

Jäv på bolagsstämma

Definition Jäv på bolagsstämma innebär att en person som är berörd av ett av stämmans beslut om att antingen väcka talan eller befria från ansvar inte får delta i omröstningen om beslutet. Jäv på bolagsstämma är mer begränsad än andra jävsbestämmelser i bolagsrätten. Jäv på bolagsstämma uppkommer ...

arrow_forward
rr

Uppdrag till fast pris, alternativregeln

Löpande bokföring När fastprisuppdrag redovisas enligt alternativregeln debiteras konto 1470 Pågående arbeten med nedlagda utgifter för uppdrag som inte slutfakturerats. I den kostnadsslagsindelade resultaträkningen krediteras normalt konto 4970 Förändring av pågående arbeten, nedlagda kostnader. ...

arrow_forward
rb

Ledande befattningshavare

Definition Ledande befattningshavare är enligt årsredovisningslagen styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direktör och andra personer i företagsledningen. Utifrån EU:s normer på området definieras ledande befattningshavare som varje medlem av ett bolags ...

arrow_forward
ra

Måltidsuppehåll

Definition Om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall eller annan händelse som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren får raster bytas ut mot måltidsuppehåll på arbetsplatsen. Måltidsuppehåll räknas in i arbetstiden. Måltidsuppehåll istället för ...

arrow_forward
rr

Koncernvärdemetoden

En metod som utvecklats i BFNAR 1999:1 Fusion av helägt dotterbolag och som innebär att tillgångar och skulder vid en fusion övertas till de koncernmässiga värdena som det överlåtande bolaget har i koncernredovisningen.

arrow_forward
rb

Behörighet

Definition Behörighet är i allmänhet vad en uppdragstagare kan göra i relation till utomstående parter så att uppdragsgivaren blir bunden. I bolagsrätten är behörighet synonymt med de olika bolagsorganens rätt att fatta beslut och binda bolaget enligt lag. Det kan till exempel röra vad den verkstäl...

arrow_forward
rb

Maximikapital

arrow_forward
rr

Garageersättning

Löpande bokföring För anställda kan utbetald marknadsmässig garageersättning debiteras konto 5012 Hyra, garage. Alternativt kan konto 5010 Lokalhyra debiteras. För företagsledare i fåmansföretag kan utbetald marknadsmässig garageersättning debiteras konto 7310 Kontanta extraersättningar. Bokslut ...

arrow_forward
rs

Prisbasbelopp

arrow_forward
Visar 3631 till 3640 av 5043 träffar.