Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Löpande förvaltning

Definition Löpande förvaltning kallas den dagliga driften av ett aktiebolag som den verkställande direktören är satt att sköta om det finns en verkställande direktör utsedd. Den verkställande direktören är behörig att sköta den löpande förvaltningen. Löpande förvaltning är alltså bestämmande för ...

arrow_forward
ra

Upphovsrätt

Den som ensam eller tillsammans med andra har skapat ett upphovsrättsligt skyddat verk har upphovsrätten till verket. Den upphovsrätt som tillkommer upphovsmannen kan enligt 27 § upphovsrättslagen helt eller delvis överlåtas, med undantag för upphovsmannens så kallade ideella rätt. Något formkrav f...

arrow_forward
ra

Förskott på lön

Av anställningsavtalet framgår när lön ska betalas ut, exempelvis för innevarande månad eller i efterskott för utfört arbete. Om det är innevarande månad som avtalats så är det sedvanligt att lön finns på arbetstagarens konto den 25:e samma månad som arbetet som lönen avser har utförts. Har iställe...

arrow_forward
rb

Fortsatt bolagsstämma

Definition Fortsatt bolagsstämma är förlängningen av en bolagsstämma som tidigare ajournerats genom att stämman beslutar att fortsätta stämman en senare dag. Fortsatt bolagsstämma är en typ av Bolagsstämma som i huvudsak följer de generella reglerna rörande bolagsstämmor men också har vissa särsk...

arrow_forward
ra

Tvist om arbetsskyldighet

I ett anställningsavtal regleras skyldigheten för en arbetstagare att utföra ett arbete åt en arbetsgivare samt dennes skyldighet att betala en ersättning till arbetstagaren för detta arbete. Vad innebär arbetsskyldighet? Genom anställningsavtalet inträder således en arbetsskyldighet för arbetsta...

arrow_forward
rl

Prisbasbelopp

Varje år fastställer regeringen ett prisbasbelopp, ett förhöjt prisbasbelopp och ett inkomstbasbelopp. De olika basbeloppen speglar till viss del kostnadsläget i landet och styr beräkning av grundavdrag, högsta sjukpenninggrundande inkomst och högsta pensionsgrundande inkomst m.m. PrisbasbeloppUn...

arrow_forward
rs

Värdepappersbolag

Definition Svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden att bedriva värdepappersrörelse. Lagrum 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden Kommentar Bolaget får inte vara ett bankaktiebolag eller kreditmarknadsbolag enligt lagen om bank- och finansieringsröre...

arrow_forward
rb

Europabolag

Definition Europabolag är en företagsform för gränsöverskridande affärsverksamhet, baserad på EU-rätten. Företagsformen infördes 2004. Europabolaget är för svenska förhållanden ett aktiebolag och juridisk person. Aktiekapitalet ska uppgå till minst 120 000 euro och företagsnamnet ska innehålla för...

arrow_forward
rl

Sjukbidrag

När en anställd har varit sjuk under en längre tid gjordes tidigare en utredning om sjukpenningen skulle bytas mot sjukbidrag. Sjukbidrag har nu ersatts av aktivitetsersättning eller sjukersättning.

arrow_forward
rs

Skalbolagsdeklaration

Definition En särskild deklaration som bör lämnas vid överlåtelse av ett skalbolag. Lagrum 25 a kap. 11 § och 49 a kap. 13 § IL Kommentar För att vara säker på att slippa skalbolagsbeskattning bör man lämna en skalbolagsdeklaration när det sålda företaget är ett skalbolag. Ett särskilt bokslut ...

arrow_forward
Visar 3631 till 3640 av 5129 träffar.