Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Lunchkuponger

arrow_forward
rr

Omsättningstillgångar

Anläggningstillgångar definieras i 4 kap. 1 § ÅRL som tillgångar som är avsedda ”att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten”. Andra slags tillgångar utgör omsättningstillgångar. Löpande bokföring Omsättningstillgångar bokförs i kontogrupperna 14-19. K3-regler Enligt punkt 4.4 är det a...

arrow_forward
rr

Entreprenaduppdrag

Intäkter från entreprenaduppdrag, oavsett om dessa är till fast pris eller på löpande räkning, redovisas som huvudregel efter färdigställandegraden (s.k. successiv vinstavräkning). Uppdrag till fast pris kan även redovisas enligt alternativregeln som innebär att upparbetade utgifter balanseras i po...

arrow_forward
rb

Löpande förvaltning

Definition Löpande förvaltning kallas den dagliga driften av ett aktiebolag som den verkställande direktören är satt att sköta om det finns en verkställande direktör utsedd. Den verkställande direktören är behörig att sköta den löpande förvaltningen. Löpande förvaltning är alltså bestämmande för ...

arrow_forward
ra

Upphovsrätt

Den som ensam eller tillsammans med andra har skapat ett upphovsrättsligt skyddat verk har upphovsrätten till verket. Den upphovsrätt som tillkommer upphovsmannen kan enligt 27 § upphovsrättslagen helt eller delvis överlåtas, med undantag för upphovsmannens så kallade ideella rätt. Något formkrav f...

arrow_forward
rr

Upplåtelseavtal

Ett upplåtelseavtal är enligt 4 kap. 5 § BRL normalt ett skriftligt avtal om upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt. I avtalet ska följande framgå: parternas namn den lägenhet som upplåtelsen avser de belopp som ska betala som insats och årsavgift samt, i förekommande fall upplåtelseavgift. ...

arrow_forward
ra

Förskott på lön

Av anställningsavtalet framgår när lön ska betalas ut, exempelvis för innevarande månad eller i efterskott för utfört arbete. Om det är innevarande månad som avtalats så är det sedvanligt att lön finns på arbetstagarens konto den 25:e samma månad som arbetet som lönen avser har utförts. Har iställe...

arrow_forward
rr

Balansomslutning

Med balansomslutning avses det summerade beloppet på balansräkningens tillgångssida och utgör det samlade redovisade värdet på företagets tillgångar. Beloppet är lika stort som det nedräknade beloppet på balansräknings skuldsida (dvs. summa skulder, avsättningar och eget kapital).

arrow_forward
rb

Bolagssekreterare

I utländsk bolagsrätt förekommer ibland en permanent inrättad roll som bolagssekreterare med uppgift att bland annat se till att styrelsearbetet sköts och dokumenteras på det sätt som förutsätts enligt lag och andra bestämmelser. I svensk bolagsrätt saknas en fast roll som bolagssekreterare. Det ha...

arrow_forward
rb

Bolagsstämmans exklusiva beslut

Definition Bolagsstämmans så kallade exklusiva beslutskompetens rör vissa frågor där inga andra bolagsorgan har rätt att fatta beslut för bolagets räkning. Bolagsstämman kan bestämma det mesta rörande aktiebolag, men dess möjlighet att fatta beslut begränsas av de arbetsuppgifter som genom aktieb...

arrow_forward
Visar 3621 till 3630 av 5129 träffar.