Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Utsläppsrätter

Definition En rätt att släppa ut växthusgaser. Lagrum 17 kap. 22 b § IL Kommentar Utsläppsrätter utgör lagertillgångar för den som: - är berättigad till tilldelning av utsläppsrätter enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, dvs. bedriver verksamhet som kräver tillstånd för utslä...

arrow_forward
rs

Utvidgade arbetsgivarbegreppet

Definition Den som utger en avgiftspliktig ersättning ska betala arbetsgivaravgifter. Lagrum 2 kap. 1 och 10 §§ SAL Kommentar I socialavgiftslagen används inte begreppet arbetsgivare. Av lagen framgår att arbetsgivaravgifter ska betalas av den som utger en avgiftspliktig ersättning. Som avgifts...

arrow_forward
rs

Väsentlig anknytning

Definition En tidigare bosatt fysisk person som har så många anknytningsfaktorer till Sverige att denne anses obegränsat skattskyldig. Lagrum 3 kap. 7 § IL Kommentar Enligt lagtexten ska man bland annat beakta följande anknytningsfaktorer: om personen är svensk medborgare, hur länge person...

arrow_forward
rs

Återanskaffningsvärde

Definition Det belopp som motsvarar den utgift företaget skulle haft om en tillgång anskaffats på balansdagen. Lagrum 17 kap. 2 § IL 4 kap. 9 § ÅRL

arrow_forward
rl

Skolungdom och studerande

Arbetsgivare ska göra ett preliminärskatteavdrag när lön betalas ut till en anställd. Skolungdomar eller studerande som jobbar under exv. lov och ledigheter kan dock slippa skatteavdrag helt och hållet under förutsättning att inkomsten inte överstiger 20 007 kronor (2020). Den studerande måste vara...

arrow_forward
ra

Prorogationsavtal

Definition Prorogationsavtal är avtal om att en tvist ska tas upp vid viss domstol. Ett sådant avtal möjliggör att i förväg bestämma behörig domstol vid en eventuell tvist. Mellan EU:s medlemsstater regleras villkoren för sådana avtals giltighet genom rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 dec...

arrow_forward
rb

Instruktion om arbetsfördelning i bolagsledningen

arrow_forward
rb

Beloppsspärren

Definition Beloppsspärren är en aktiebolagsrättslig grundregel till skydd mot värdeöverföringar från aktiebolag som inkräktar på bolagets bundna egna kapital, till exempel vinstutdelning. Beloppsspärren innebär att en överföring inte får ske utan att det finns full täckning för bundet eget kapital ...

arrow_forward
rb

Minoritetstalan

Definition Minoritetstalan är en skadeståndstalan mot styrelseledamot eller verkställande direktör i aktiebolag som förs av en minoritet av aktieägare i eget namn men för bolagets räkning. Det krävs att minoriteten uppgår till ägare av minst en tiondel (10 %) av samtliga aktier i bolaget. Det kräv...

arrow_forward
rb

Minoritetsbeslut på bolagsstämma

Rätten för minoriteten att fatta vissa beslut för bolaget på en bolagsstämma är en del av de många regler som syftar till att skapa ett Minoritetsskydd i aktiebolag. Minoritetsbeslut är en form av Kvorumregler. Genom Röstvärdesdifferens, det vill säga att antalet röster kan skilja mellan olika akti...

arrow_forward
Visar 3621 till 3630 av 5043 träffar.