Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

SPE

Förkortning för Special Purpose Entity, dvs. företag för särskilt ändamål. Enligt ordlistan i K3 är ett företag för särskilt ändamål ett företag som är bildat för att uppnå ett begränsat och väldefinierat syfte. I kommentaren till punkt 9.3 anges följande omständigheter som kan tyda på att moderför...

arrow_forward
rr

Sotning

Löpande bokföring Företagets utgifter för sotning och rengöring av skorsten och imkanaler avseende företagets lokaler kan redovisas i kontoklass 4 om sotning utgör direkta kostnader eller i kontogrupp 50 (hyrda lokaler) eller 51 (egen fastighet).

arrow_forward
rr

Ställda säkerheter

Ställda säkerheter är de säkerheter ett företag ställer för annan för egen eller annans skuld. De vanligaste är företagsinteckningar och fastighetsinteckningar. Upplysning om dessa ska lämnas i not till årsredovisningen, se 5 kap. 14 § ÅRL för samtliga företag och tillägget i 5 kap. 46 § ÅRL för st...

arrow_forward
rr

Starta eget-bidrag

Arbetslösa som startar egen näringsverksamhet kan få ett särskilt statsbidrag. Bidraget är tänkt att vara ett tillskott till näringsidkarens försörjning under ett inlednings- och uppbyggnadsskede. Starta eget-bidraget utgår under högst sex månader och motsvarar A-kassans dagpenning. Trygghetsrådet ...

arrow_forward
rr

Swish

Swish är en mobiltjänst för överföring mellan bankkonton både för privatpersoner och företag. Tjänsten har sedan lanseringen 2012 vuxit lavinartat. Det är enkelt och går snabbt, men tjänsten ställer också krav på att de företag som tar emot betalningar via Swish redovisar transaktionerna på rätt sä...

arrow_forward
rr

Swappar

arrow_forward
rr

Systemdokumentation - allmänt

Enligt 5 kap. 11 § första stycket BFL ska ett företag upprätta en beskrivning över bokföringssystemets organisation och uppbyggnad som behövs för att ge en överblick över systemet. Denna beskrivning enligt i BFL benämns systemdokumentation. Systemdokumentationen behövs för att det i ett bokförings...

arrow_forward
rr

Balansräkning K4 (IFRS)

K4-regler Företag som tillämpar IFRS ska vid upprättande av koncernens finansiella rapporter följa IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer som förtydligar att det är uppställningsformerna i ÅRL som ska tillämpas. Inom IFRS använd...

arrow_forward
rr

Bärgning

arrow_forward
rr

Bevakning

Företagets utgifter för att anlita vaktbolag/väktare - t.ex. nattvakter för bevakning av företagets lokaler - redovisas som bevakningskostnader. Ersättning för bevakning utförd av egen personal redovisas däremot som löner i posten Personalkostnader eller fördelat per funktion. Till bevakningskostna...

arrow_forward
Visar 3591 till 3600 av 5043 träffar.