Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Deponiskatt

Definition Skatt på avfall som deponeras på avfallsanläggningar. Lagrum lagen om skatt på avfall Kommentar Aktörer som har avfallsanläggningar betalar en deponiskatt på 500 kronor per ton deponerat avfall. Skatten är tänkt att styra mot en minskad deponering av avfall till förmån för återvinni...

arrow_forward
rr

Dispensbeslut enligt BFL

Skatteverket kan besluta om följande typer av dispens enligt BFL (källa: Skatteverkets hemsida, Rättslig vägledning 2019): Att företaget ska få upprätta räkenskapsinformation på annat språk än svenska, danska, norska eller engelska (1 kap. 4 § BFL). Att fysiska personer, handelsbolag där en fysi...

arrow_forward
rr

Donerade tillgångar

Tillgångar, framför allt fastigheter, aktier och andra värdepapper, som doneras till ideella organisationer värderas normalt till verkligt värde vid gåvotillfället. Gåvan bokas som en omsättningstillgång om tillgången ska avyttras snarast möjligt. Om syftet är att behålla tillgången redovisas den s...

arrow_forward
rr

Dolda reserver

Dolda reserver utgör obeskattade tillgångar vilka inte framgår av företagets balansräkning (jfr. obeskattade reserver). Dolda reserver beror på att företagets tillgångar, framför allt anläggningstillgångar, är undervärderade. Marknadsvärdet på t.ex. fastigheter och värdepapper kan vara betydligt hö...

arrow_forward
rl

Konfidentiell information

En löneadministratör kommer ofta i kontakt med information som ska behandlas konfidentiellt. Kommentar Den anställdes lön ska naturligtvis behandlas konfidentiellt. Det är egentligen bara företagets ledning, den anställdes närmaste chef och de som arbetar med lönerna, som ska ha information om de...

arrow_forward
rl

Konstförening

På många företag finns olika gemensamma aktiviteter. Exempel på sådana kan vara konstföreningar och idrottsföreningar. En konstförening startas av de anställda, en styrelse eller liknande utses och man beslutar om en viss medlemsavgift. I föreningen kan sedan olika aktiviteter förekomma, t.ex. mu...

arrow_forward
rr

Konstaterade intäkter

Begreppet används i 2 kap 4 § punkt 3 i ÅRL, den grundläggande princip som kallas realisationsprincipen. I punkten, som utgör en del av beskrivningen av innebörden i försiktighetsprincipen, anges att” endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen”. För tolkningen...

arrow_forward
rr

Konsignation

arrow_forward
rr

Kontanta in- och utbetalningar

Kontanta in- och utbetalningar omfattar enligt BFNAR 2013:2 punkt 1.9 betalning med sedlar och mynt samt postväxlar, mottagna checkar och andra betalningsanvisningar som omedelbart kan omsättas i pengar. Mottagna betalningsanvisningar i pappersform, t.ex. måltidskuponger, rabattkuponger och present...

arrow_forward
rs

Kontantprincipen

Definition Princip som anger vid vilken tidpunkt inkomster ska tas upp till beskattning. Lagrum 10 kap. 8 och 13 §§ samt 41 kap. 8-9 §§ IL Kommentar Kontantprincipen innebär att inkomster ska tas upp som intäkt det beskattningsår då de kan disponeras och att utgifter ska dras av det beskattning...

arrow_forward
Visar 3561 till 3570 av 5043 träffar.