Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Organisationsnummer

Organisationsnumret är en identitetsbeteckning för myndigheter, företag m.fl. organisationer, vanligen s.k. juridiska personer. Organisationsnumret infördes 1975. Enligt lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. ska organiationsnummer fastställas för: aktiebolag, europa...

arrow_forward
rs

Matching credit

Definition En metod för att medge avräkning av skatt som finns i vissa dubbelbeskattningsavtal. Lagrum Regleringarna framgår av den lag som implementerat respektive dubbelbeskattningsavtal. Kommentar Sverige har klausuler om matching credit i dubbelbeskattningsavtal med vissa utvecklingsländer....

arrow_forward
rb

Öppnande av bolagsstämma

Enligt mötespraxis bör ett möte öppnas, vilket innebär att någon person hälsar deltagarna välkomna och berättar för dem att den formella delen av mötet har inletts. Det kan exempelvis ske genom att mötesöppnaren säger ”Jag förklarar årsstämman i [XX AB] öppnad” och slår mötesklubban i bordet. En...

arrow_forward
rr

Bokslutskommuniké

Eftersom det tar tid att framställa de finansiella rapporterna per balansdagen brukar noterade företag strax efter att bokslutet är klart publicera en bokslutskommuniké (även benämnd Q4). Det är en kortfattad sammanfattning av det gångna räkenskapsåret med balans- och resultaträkning samt några vik...

arrow_forward
ra

Romkonventionen

Konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, Romkonventionen, öppnades för undertecknande i Rom den 19 juni 1980 för de dåvarande nio medlemsstaterna. Den 1 april 1991 trädde konventionen i kraft. Alla nya medlemmar i EG/EU har sedan dess undertecknat konventionen. Konventionen reglerar...

arrow_forward
rb

Minoritetsbeslut på bolagsstämma

Rätten för minoriteten att fatta vissa beslut för bolaget på en bolagsstämma är en del av de många regler som syftar till att skapa ett Minoritetsskydd i aktiebolag. Minoritetsbeslut är en form av Kvorumregler. Genom Röstvärdesdifferens, det vill säga att antalet röster kan skilja mellan olika akti...

arrow_forward
rl

Facklig förtroendeman

Lag När en arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal med en facklig organisation, har den fackliga organisationen rätt att utse fackliga förtroendemän på arbetsplatsen. I lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, finns regler för hur facklig förtroendeman får vara ledi...

arrow_forward
rr

Kassaregister - ej tillåtna funktioner

Bestämmelserna om vilka funktioner som inte är tillåtna i ett kassaregister återfinns i 6 kap. SKVFS 2014:9. Hänvisningarna här är till detta kapitel om inte annat anges. Ett kassaregister får inte ha en funktion som möjliggör för en användare att ta bort, förändra eller lägga till uppgifter i red...

arrow_forward
rl

Vårdnadshavare

Barn och ungdomar ska skyddas i arbetslivet för att inte drabbas av olycksfall, belastningsskador, överansträngning m.m.

arrow_forward
rs

Kundfordringar

Definition Kortfristig fordran på grund av kreditförsäljning av varor eller tjänster. Bokföring Kundfordringar tillhör det kopplade området, vilket innebär att det är god redovisningssed som styr hur tillgången ska periodiseras.

arrow_forward
Visar 3541 till 3550 av 5129 träffar.