Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv bildades våren 2001 genom att Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) och Industriförbundet överfördes till en helt ny organisation, Föreningen Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv företräder företagen i Sverige och vill öka förståelsen för företagens verklighet och verka för att...

arrow_forward
ra

Föräldrapenning

Reglerna om föräldrapenning finns i avdelning B i socialförsäkringsbalken. Lagen använder uttrycket föräldrapenningförmåner som en samlande beteckning för de två former av föräldrapenning som finns, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Reglerna om föräldrapenning har nära samband med reg...

arrow_forward
ra

Flextid

Definition Flextid är en förkortning för flexibel arbetstid. Att en arbetstagare enligt anställningsavtalet har rätt att ”flexa” innebär att arbetstagaren, oftast inom vissa ramar, har rätt att bestämma vilka timmar på dygnet som arbetet ska utföras på. Flextid kan till exempel innebära att en arbe...

arrow_forward
ra

Fast anställning

Fast anställning är en vanlig benämning på den typ av anställning som ett anställningsförhållande enligt lagen presumeras ha - tillsvidareanställning. Tänk på Om inget annat anges anses en anställning löpa tillsvidare. Lagrum 4 § anställningsskyddslagen (1982:80)

arrow_forward
rr

Realisationsprincipen

Realisationsprincipen innebär att endast intäkter som konstaterats under räkenskapsåret får tas med i resultatet (2 kap. 4 § första stycket 3 ÅRL). Huvudprincipen i kap 23 i K3 är att intäkter från varuförsäljning ska redovisas i de fall följande tre kriterier är uppfyllda: − när risker och rätti...

arrow_forward
ra

Företagsledning

Med ett företags ledning avses normalt styrelsen i bolaget, det vill säga de personer som är registrerade som styrelseledamöter eller suppleanter i ett aktiebolag. Ledningen kan dock utgöras av en vidare krets än just styrelsen. I andra bolagsformer, såsom till exempel kommanditbolag och handelsbol...

arrow_forward
ra

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för de företag som har ekonomiska problem men som på sikt har en möjlighet att överleva. Företaget eller borgenären kan ansöka i domstol om rekonstruktion. Om domstolen beviljar rekonstruktionen utser de en rekonstruktör. I en företagsrekonstruk...

arrow_forward
ra

Företagsspioneri

Om någon uppsåtligen och olovligen bereder sig tillgång till en företagshemlighet kan den personen dömas för företagsspioneri. Straffet är böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt kan fängelse dömas ut i högst sex år. Gärningens art, värdet skada är några omständigheter som ska avgö...

arrow_forward
ra

Förhandlingsordning

Definition Med uttrycket förhandlingsordning avses regler i kollektivavtal som anger hur tvister ska handläggas och lösas. Reglerna riktar sig i första hand till de förhandlingsberättigade parterna på arbetsmarknaden. Som namnet antyder utgår förhandlingsordningarna från att tvister i första hand ...

arrow_forward
ra

Fredsplikt

Definition Med fredsplikt menas förbud att vidta stridsåtgärder. Bestämmelserna i regeringsformen Regler om stridsåtgärder finns på många håll. Den grundläggande bestämmelsen återfinns i en av våra grundlagar, 1974 års regeringsform. Av 2 kap. 17 § i regeringsformen framgår att förening av arbets...

arrow_forward
Visar 3541 till 3550 av 5043 träffar.