Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Förköpsförbehåll

Definition Ett förköpsförbehåll är en bestämmelse i bolagsordningen som innebär att aktier bara får säljas till en ny ägare om andra förutbestämda personer inte vill köpa aktierna. En aktieägare som vill sälja en aktie måste först erbjuda andra personer att köpa aktien enligt ett särskilt förfara...

arrow_forward
rb

Försiktighetsregeln

Definition Försiktighetsregeln innebär att aktiebolag endast får göra utdelningar och andra värdeöverföringar när det är ekonomiskt försvarligt. Försiktighetsregeln innebär en allsidig bedömning som kompletterar Beloppsspärren. Försiktighetsregeln kallas även försiktighetsprincipen, men är någon...

arrow_forward
rb

Förtida avgång

Bolagsfunktionärer avgår eller avsätts ibland i förtid. Det gäller olika regler beroende på vilken typ av bolagsfunktionär det är fråga om.

arrow_forward
rb

In blanco-överlåtelse

Definition En överlåtelse ”in blanco” innebär att ett aktiebrev blivit överlåtet till innehavaren. Den som har aktiebrevet i sin besittning kan då i fortsättningen förfoga över detta. Syftet med att överlåta aktiebrev in blanco är att göra det möjligt att enklare använda aktiebrev som ett köpobje...

arrow_forward
rb

Bolagsöverlåtelse

Företagsöverlåtelse

arrow_forward
rb

Central värdepappersförvarare

arrow_forward
rs

Koncerninterna andelsavyttringar

Definition Tidigare möjlighet att få uppskov med avyttring av delägarätter vid avyttring inom en koncern. Kommentar Innan 2003 var det skattepliktigt att avyttra delägarrätter, det fanns då en möjlighet att få uppskov med beskattningen om avyttringen skedde inom en koncern. Reglerna slopades när ...

arrow_forward
rs

Koncerninterna fordringar

Definition Lån mellan företag som tillhör samma koncern. Lagrum 14 kap. 19 § IL Kommentar En fordran mellan två bolag i samma koncern leder till att det uppkommer en finansiell tjänst mellan bolagen. Om borgenären (fordringsägaren) och gäldenären (den som står i skuld) beskattas i olika länder...

arrow_forward
rs

Kontantprincipen

Definition Princip som anger vid vilken tidpunkt inkomster ska tas upp till beskattning. Lagrum 10 kap. 8 och 13 §§ samt 41 kap. 8-9 §§ IL Kommentar Kontantprincipen innebär att inkomster ska tas upp som intäkt det beskattningsår då de kan disponeras och att utgifter ska dras av det beskattning...

arrow_forward
rs

Kontraktsnedskrivning

Definition Nedskrivning av värdet på inventarier som köpts men ännu inte levererats. Lagrum 17 kap. 22 §, 18 kap. 9 och 23 §§ IL Kommentar LagertillgångarAvdrag för nedskrivning av värdet på lagertillgångar som köpts men inte levererats. En förutsättning för att avdrag ska medges är att priset...

arrow_forward
Visar 3531 till 3540 av 5043 träffar.