Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Inkomst av hobby

Definition En verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte. Lagrum 12 kap. 37 § IL Kommentar Inkomst av hobby beskattas som inkomst av tjänst. En verksamhet som bedrivs varaktigt och självständigt, men saknar vinstsyfte, räknas som hobby. Avsaknaden av vinstsyfte är det som skiljer hobbyverksamhet fr...

arrow_forward
rm

Osäker kundfordran

arrow_forward
rs

Ny-, till- eller ombyggnad

arrow_forward
rs

Korrigeringsregeln

Definition Möjlighet för Skatteverket att öka beskattningen för ett svenskt företag med hänvisning till att prissättningen mellan närstående parter inte är marknadsmässig. Lagrum 14 kap. 19 § IL Kommentar På grund av att en stor del av alla transaktioner sker mellan närstående företag med hemvi...

arrow_forward
rs

Tröghetsregeln

arrow_forward
rs

Utvidgade arbetsgivarbegreppet

Definition Den som utger en avgiftspliktig ersättning ska betala arbetsgivaravgifter. Lagrum 2 kap. 1 och 10 §§ SAL Kommentar I socialavgiftslagen används inte begreppet arbetsgivare. Av lagen framgår att arbetsgivaravgifter ska betalas av den som utger en avgiftspliktig ersättning. Som avgifts...

arrow_forward
rs

Reseskyddsförsäkring

Definition Försäkring som täcker personskador och skador på egendom under resa. Lagrum 11 kap. 2 § IL Kommentar Förmån av fri försäkring som avser reseskydd i samband med en tjänsteresa är skattefri för den anställde. Reseskyddet omfattar bl.a. stöld och skada på resgods, ansvarsskada, rättss...

arrow_forward
rs

Forskningsavdrag

Definition Avdrag från arbetsgivaravgifterna för personal som arbetar med kvalificerad forskning och utveckling. Lagrum 1 kap. 11-13 §§ och 2 kap. 29-31 §§ SAL Kommentar Med forskning avses ”systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte ta fram ny kunskap”. Med utveckling a...

arrow_forward
rs

Förvaltningsutgifter

Definition Utgifter för att förvalta tillgångar. Lagrum 42 kap. 6 § IL Kommentar Förvaltningsutgifter, t.ex. depåavgift, är utgifter som uppkommer som ett led i förvaltningen av tillgångar som ägs direkt av den skattskyldige. Utgifterna ska ha ett direkt samband med förvaltningen av tillgångarn...

arrow_forward
rs

Fusionsvederlag

Definition Det vederlag i form av aktier eller kontanter som lämnas till ägarna av det överlåtande företaget vid en fusion. Kommentar Det är viktigt att ta ställning till de skattemässiga effekter som ett fusionsvederlag kan medföra.

arrow_forward
Visar 3521 till 3530 av 5129 träffar.