Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Inkråmsöverlåtelse

Definition Ett företag säljer hela verksamheten, en verksamhetsgren eller tillgångar i en rörelse. Lagrum 15 kap. 1 § IL Kommentar När ett företag eller en enskild näringsverksamhet säljer en rörelse brukar det kallas inkråmsöverlåtelse. Överlåtelsen beskattas på samma sätt som andra rörelsetil...

arrow_forward
rs

Utländska tjänstepensionsinstitut

Definition Ett institut som hör hemma i en utländsk stat inom EES-området och som omfattas av tjänstepensionsdirektivet. Kommentar Ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska inte dra av kostnader eller ta upp intäkter för förvaltning av tillgångar och skulder som förvaltas i avtal om tjänstepensio...

arrow_forward
rs

Tjänsteställe

Definition Den plats där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete. Lagrum 12 kap. 8 § IL Kommentar Definitionen ovan är huvudregeln, men om arbetet utförs under förflyttning eller om arbetsplatserna hela tiden växlar anses tjänstestället vara den plats där den anställde hämtar och lämnar m...

arrow_forward
rs

Utsläppsrätter

Definition En rätt att släppa ut växthusgaser. Lagrum 17 kap. 22 b § IL Kommentar Utsläppsrätter utgör lagertillgångar för den som: - är berättigad till tilldelning av utsläppsrätter enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, dvs. bedriver verksamhet som kräver tillstånd för utslä...

arrow_forward
rs

Fastighetstillbehör

Definition Är tillgångar som stadigvarande placerats på en fastighet, t.ex. byggnad, ledningar eller stängsel. Lagrum 19 kap. IL Kommentar Det finns ingen skatterättslig definition av fastighetstillbehör. Avskrivningstiderna kan variera beroende på hur ett fastighetstillbehör klassificeras ska...

arrow_forward
rs

Förtäckt utdelning

Definition En värdeöverföring som inte redovisas öppet på bolagsstämman. Kommentar Om ett företag säljer en tillgång till en ägare och priset vid transaktionen understiger marknadsvärde sker en förtäckt utdelning. Även i situationer där ägaren säljer tillgångar till företaget till ett pris över m...

arrow_forward
rs

Lån i utländsk valuta

Definition Fordran eller skuld i annan valuta än svenska kronor. Lagrum 14 kap. 8 § IL Kommentar En fordran eller skuld i utländsk valuta ska värderas till kursen vid beskattningsårets utgång. En vinst eller förlust är skattepliktig respektive avdragsgill. Tänk på Om en skuld är valutasäkra...

arrow_forward
rs

Beloppsspärr

Definition En definitiv begränsning av hur mycket av tidigare års underskott som blir kvar efter en ägarförändring. Lagrum 37 kap. 21 § och 40 kap. 15-17 §§ IL Kommentar När det skett en ägarförändring måste man ta ställning till om företaget är ett underskottsföretag och om någon del av före...

arrow_forward
rs

Oberoende representant

Definition En som bedriver verksamhet utan att använda fullmakt, till exempel en mäklare eller kommissionär. Lagrum 2 kap. 29 § IL Kommentar Om någon förmedlar kontakter mellan köpare och säljare utan att själv, genom fullmakt, binda köparen, är denne en oberoende representant. Det finns då int...

arrow_forward
rs

OMX-termin

arrow_forward
Visar 3511 till 3520 av 5129 träffar.