Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Lex Leo

Definition Lex Leo, eller Leo-lagen, var en separat lag inom bolagsrätten som har upphävts. Reglerna har överförts till aktiebolagen, Leo-reglerna, och utvidgats till att gälla alla publika aktiebolag. Lex Leo och de nu gällande reglerna motiverades av de problem som uppstod ett svenskt börsbolag...

arrow_forward
rb

Medrevisor

Definition Om flera revisorer har utsetts, exempelvis en bolagsrevisor och en minoritetsrevisor, och de verkar under samma tid i ett bolag är de medrevisorer i förhållande till varandra. Medrevisorerna kan vara utsedda på olika sätt och kan ha olika granskningsuppdrag, men de har en plikt att samv...

arrow_forward
rb

Minoritetsutdelning

Definition Minoritetsutdelning är en rätt för minoritetsaktieägare att begära vinstutdelning i aktiebolag. Minoritetsutdelning är en del av Minoritetsskyddet som sätter gränser för majoritetsaktieägarens bestämmande inflytande över ett bolag. Minoritetsutdelning skyddar mot så kallade utsvältnin...

arrow_forward
rb

Minskningsförbehåll

arrow_forward
rb

Näringsverksamhet

Definition Näringsverksamhet är en yrkesmässigt bedriven verksamhet av ekonomisk art, som är varaktig, självständig och av viss omfattning. En fysisk eller juridisk person som utövar näringsverksamhet kallas näringsidkare. Av bolagsformerna, bedrivs näringsverksamhet i aktiebolag, handelsbolag och...

arrow_forward
rb

Närvarolista på bolagsstämma

Definition Närvarolista är den förteckning av närvarande aktieägare som skapas vid inregistreringen av aktieägarna som faktiskt kommit till en bolagsstämma. Närvarolistan används för att fastställa en Röstlängd. Närvarolistan skiljer sig vanligtvis från den Anmälningslista som bara redovisar de s...

arrow_forward
rb

Ovillkorat aktieägartillskott

arrow_forward
rb

Beredning av styrelsebeslut

Styrelsen får inte fatta beslut i ett ärende om inte samtliga styrelseledamöter dels fått tillfälle att delta i ärendets behandling, dels fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Varje ledamot har därmed rätt att medverka i ett ärendes beredning. En arbetsfördelning mellan ledam...

arrow_forward
rb

Betydande inflytande

Definition Betydande inflytande innebär att ett företag har minst 20 % av rösterna för samtliga andelar i en juridisk person. Betydande inflytande är en redovisningsterm som saknar bolagsrättslig betydelse. Inom redovisningen är ett företag ett så kallat Intresseföretag om ett annat företag äger...

arrow_forward
rb

Bifirma

arrow_forward
Visar 3491 till 3500 av 5043 träffar.