Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Konst

Anskaffningsvärdet vid inköp av inventarier ska normalt skrivas av över nyttjandeperioden enligt ÅRL, avskrivning. Konst, skulpturer, antikviteter och andra utsmyckningsföremål skrivs inte av skattemässigt och därmed, enligt sedvanerätten, inte heller redovisningsmässigt. I många fall sker heller i...

arrow_forward
rm

Radio

Sveriges Radios verksamhet för produktion och utsändande av program har till och med 2018 finansierats av licensavgifter och av statsbidrag och omfattas av undantag och är därför momsfri. Skälet till att denna verksamhet är momsfri beror på koncernens speciella ställning och det sätt på vilket den ...

arrow_forward
rr

Skuld

En skuld är enligt K3 punkt 2.13 en befintlig förpliktelse för företaget till följd av inträffade händelser och som förväntas ge upphov till ett utflöde av resurser som innefattar ekonomiska fördelar. Huruvida skulden ska redovisas i balansräkningen bedöms enligt punkt 2.18. Steg 3 är att bedöma om...

arrow_forward
rr

Swish

Swish är en mobiltjänst för överföring mellan bankkonton både för privatpersoner och företag. Tjänsten har sedan lanseringen 2012 vuxit lavinartat. Det är enkelt och går snabbt, men tjänsten ställer också krav på att de företag som tar emot betalningar via Swish redovisar transaktionerna på rätt sä...

arrow_forward
rm

Museum

Definition Skatteverket anser att begreppet museiverksamhet i momslagen ska tolkas utifrån allmänt språkbruk. Vid tolkningen ska även definitionen av begreppet museum i museilagen (2017:563) beaktas. Den definitionen har utformats utifrån International Council of Museums (ICOM) definition. Gemensa...

arrow_forward
ra

Karens

Den 1 januari 2019 ersattes karensdagen med ett karensavdrag. Regeringen ville avskaffa karensdagen och införa ett karensavdrag för att ge rättvisare förutsättningar för olika yrkesgrupper vid sjukfall. Ändringen anses gynna yrkesgrupper såsom undersköterskor, sjuksköterskor, brandmän och poliser s...

arrow_forward
rl

Medlemsavgift

På många förtag finns olika gemensamma aktiviteter. Exempel på detta kan vara konst- eller idrottsföreningar. Det är vanligt att medlemsavgiften till dessa föreningar betalas genom löneavdrag.

arrow_forward
rb

Bifirma

arrow_forward
rm

Lagring

Lagring av varor kan vara både momspliktigt och momsfritt. Uthyrning av en lokal där hyresgästen själv lagerhåller sina varor är en fastighetstjänst som är undantagen från moms. För momsplikt krävs då att reglerna för frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning är tillämpliga. En fastighetstjänst ...

arrow_forward
rb

Lex Leo

Definition Lex Leo, eller Leo-lagen, var en separat lag inom bolagsrätten som har upphävts. Reglerna har överförts till aktiebolagen, Leo-reglerna, och utvidgats till att gälla alla publika aktiebolag. Lex Leo och de nu gällande reglerna motiverades av de problem som uppstod ett svenskt börsbolag...

arrow_forward
Visar 3461 till 3470 av 5043 träffar.