Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Gränsvärden

ÅRL skiljer på större och mindre företag (BFL skiljer också på större och mindre företag, se 6 kap. 1 § punkt 6 och 7). Ett företag som två år i rad överskrider två av nedanstående gränsvärden (samma gränsvärde) räknas som ett större företag året efter att dessa gränsvärden överstigits. Medelantal...

arrow_forward
rr

Kontokort

Kontokort är ett vanligt samlingsnamn för olika typer av kort som används för att betala för varor och tjänster vid inköpsställen som accepterar kontokort som betalningsmedel. Vanliga benämningar på olika typer av kontokort är bankkort, kreditkort och betalkort. Kontokort kan, om det är fråga om kr...

arrow_forward
ra

Sympatiåtgärd

En sympatiåtgärd är en stridsåtgärd som vidtas till stöd för någon annan i dennes konflikt med sin motpart. När det gäller rätten att vidta stridsåtgärder är utgångspunkten att det är tillåtet att vidta fackliga stridsåtgärder. Detta följer av en av våra grundlagar, regeringsformen. Inskränkningar ...

arrow_forward
ra

Hängavtal

Kollektivavtalet utgör vid sidan av lagstiftningen den främsta metoden för att tillskapa generella regler för arbetsgivare och arbetstagare och deras organisationer. I medbestämmandelagen anges vad som menas med kollektivavtal. Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan förhandlingsberättig...

arrow_forward
ra

Projektanställning

arrow_forward
rb

Stamaktier

Definition En särskiljande beteckning på aktier utan särskilda ekonomiska rättigheter eller villkor som förekommer i de fall ett aktiebolag även gett ut Preferensaktier.

arrow_forward
rr

Räkenskapsinformation

Definitionen av räkenskapsinformation återfinns i 1 kap. 2 § BFL. Denna definition är viktigt eftersom BFL:s krav på arkivering gäller just allt som ingår i definitionen av räkenskapsinformation. Följande information (på papper eller digitalt) utgör räkenskapsinformation och ska därmed arkiveras en...

arrow_forward
rr

Sist-in-först-ut (SIFU)

Sist- in- först-ut metoden är en metod för värdering av varulager. Metoden innebär att när artiklar tas ur lagret så används det senaste inköpspriset, dvs. resultaträkningen påverkas av återanskaffningsvärdet på de artiklar som sålts. Denna metod är inte tillåten enligt ÅRL. Istället ska FIFU-metod...

arrow_forward
rr

Verkstadsinredning

Verkstadsinredningar bokförs beroende på belopp och nyttjandeperiod antingen som anläggningstillgångar maskiner och inventarier, inköp eller som förbrukningsinventarier.

arrow_forward
ra

Huvudavtal

Definition Med huvudavtal menas avtal som innehåller grundläggande regler avsedda att gälla inom en större del av arbetsmarknaden. Huvudavtal ingås mellan de högsta organisationerna inom respektive sektor av arbetsmarknaden. Huvudavtalen reglerar inte löner och andra anställningsvillkor. Sådana vi...

arrow_forward
Visar 3461 till 3470 av 5129 träffar.